NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria LAMPSINS


De herbergiersdochter uit "De Klocke", naast de kasteeldreef op de markt van Zwevezele, huwde in 1600 met Adriaen Luucx, die op 15 november 1600 Heer van Zwevezele werd. Al op 28 augustus 1604 overleed Adriaen en Maria erfde al zijn bezittingen en ook de titel 'Dame van Zwevezele'. Uit hun huwelijk was een erfgename geboren, nl. Adriana Luucx (°1602 +1643). Die huwde op 01.07.1617 (15 jaar oud!)met Jacob Van Haveskerke (°1587 +Zwevezele 08.09.1648) en dan met Jean De Gryse. Adriana was vrouw van de heerlijkheden van Zwevezele en Walpré. Jacob was Ridder, Heer van Zwevezele en Sint-Baafs, en Burgemeester van het Brugse Vrije. Jean was Heer van Zonnebeke.

Maar terug naar Maria. Dankzij haar huwelijk werd ze verheven in de adelstand. Meteen is zij de enige uit dit stamboek die een wapenschild bezit. Aangezien zij dit niet geërfd heeft, werd het speciaal voor haar ontworpen. Als vrouw kon ze het trouwens ook niet làten erven door haar kind.
Omdat de eigenares een vrouw was, is het schild ovaal. De afbeelding stelt een lam voor met een kruis, als toespeling op haar familienaam Lampsins. De heraldische omschrijving is als volgt: "In goud een lam dragend een kruis van keel (= rood) waaraan een pennoen (= banier, kleine vlag) met een kruis van keel; een zoom van goud met koeken van keel".
Het lam is een kerkelijk symbool voor onschuld, geloof, zachtmoedigheid, kuisheid. In feite is het lam het symbool van Jezus zèlf. Vandaar de benaming 'Lam Gods' (Latijn: 'Agnus Dei'), Gods offerlam, gestorven voor de zonden van de mensen. In die betekenis wordt Jezus reeds aangeduid door Joannes de Doper: "Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Joannes 1:29). In de kerkelijke symboliek wordt Jezus vaak afgebeeld als een lam met een kruisbanier (= teken van overwinning: hij heeft door zijn verrijzenis de dood overwonnen) en een nimbus (aureool of stralenkrans rond het hoofd = teken van de Drie-eenheid).

Als toespeling op haar familienaam 'Lam'-psins, heeft Maria dus het symbool van het Lam Gods overgenomen op haar wapenschild, echter zonder de nimbus - want die is voorbehouden aan de Heiligen. Volgens familielid Romain Lanssens uit California, zouden de 15 stippen op de zoom van het wapenschild het symbool kunnen zijn van de 12 apostelen + 3 voor de Heilige Drievuldigheid.

Maria Lampsins moet een zeer speciale persoonlijkheid geweest zijn, ... maar zeker geen lammetje. Eerst slaagde ze erin, als meisje van gewone afkomst, om zich in te huwen in de adelstand. Nadat haar man in 1604 overleden was, woonde ze in maart 1606 samen met een niet-adellijke ex-Geus Gillis Moyaert, die profiteerde van haar titel om zichzelf 'Heer van Zwevezele' te noemen. In het archief van het bisdom Brugge is een brief bewaard van 4 januari 1607, waarin de pastoor van Zwevezele zich beklaagt dat het echtpaar samen met hun griffier de Kerk en de armendis besteelt. De brief is echter ook een zelfverdediging omdat Moyaert blijkbaar eerder een klacht tegen de pastoor ingediend had bij de deken van het kapittel van St-Donaas te Brugge. De vete tussen Maria Lampsins en de pastoor werd later ook door haar dochter Adriana Luucx overgenomen. Adriana doet in haar testament immers belangrijke schenkingen aan de kerk van Zwevezele ... op voorwaarde dat er een andere pastoor aangesteld wordt.
Uit dit 2° huwelijk waren er geen kinderen. Gillis had echter een dochter 'Janneken Moyaert' uit zijn eerste huwelijk met Wydooghe. In de wettelijke passeringen van Coubrouck (deel Ruddervoorde, bewaard in Rijksarchief Gent, familiefonds de Nieuwland de Pottelbergh) vond Jo Patteeuw op datum van 08.02.1612: «Sieur Anthone Vande Goere (x Maria Lamsens, dame van Zwevezele), Joos Knocke en Pieter Meyaert zijn voogden van Janneken, het weeskind van Gilles Meyaert (+) x juffr. Maeyke-(Maria) Lamsens. De wees bezit een hofstede te Ruddervoorde».

Daarmee weten we meteen dat Maria omstreeks 1612 nog een derde maal huwde, nu met een edeleman Jhr Antoon Van der Goere, en ook die noemde zichzelf vanaf dan 'Heer van Zwevezele'. Samen kochten ze de Heerlijkheid St-Baafs, maar sprongen in Brugge te kwistig om met de ponden. De schuldeisers kwamen af op wat genoemd wordt 'Antoon vander Goer ende zyne gedevorceerde huusvrauwe'.
Verder lezen we in de hogervermelde wettelijke passeringen op 19.02.1613: «Mayke Lamsens, huysvrauwe van Sr Anthone Vander Goere, heere van Zwevezele, ghevanghen ligghende bynden Stede van Ghendt ..... krijgt procuratie om land te verkopen in Ruddervoorde van de voornoemde wees.»
Zo weten we dus dat Maria eerst van hem geprofiteerd heeft, daarna van hem gescheiden is, en dat hij in de gevangenis van Gent belandde.

Het verhaal van Maria Lampsins en haar dochter Adriana Luucx staat uitgebreid beschreven in de boeken van André Vandewiele over Zwevezele en in het jaarboek "Ons Wingene" van 2002.

De kinderen van Adriana Luucx waren:
1. Livina
2. Adrianus, gehuwd 21-05-1648 met zijn nicht van Haveskercke Jeanne Marie (dochter van François en de Maulde Jeanne), + 12-08-1667 te Brugge. Heer van Wulfsberghe, Zwevezele, Walpré, en Bourgogne. Kavaleriekapitein. Hij had een onwettige zoon (Francois van Haveskercke) bij zijn nicht Jacqueline van Haveskercke (dochter van de heer van Wingene). Op 02.02.1651 werd een pauselijke dispensatie voor het huwelijk verleend. In februari 1665 trad jonker Eugene Albert van Haveskercke (heer van Watervliet enz., maternele oom van de wezen) op als voogd over de minderjarige kinderen uit zijn huwelijk, dit n.a.v. de dood van hun moeder. Later erfden ze ook van hun vader, en van hun paternele tante Jacoba van Haveskercke.
3. Jenne
4. Adriana
5. Maria
6. Joannes
7. Jacoba, kinderloos overleden op 15.09.1671

Om te eindigen met de kers op de taart: Maria Lampsins is één van de voorouders van Mathilde-Marie-Christiane-Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz, koningin der Belgen!!


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be