NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Isabelle GHYSELYNCK


Joannes was een 'conscrit', iemand die gedwongen dienstplicht vervulde in het Franse leger. Napoleon speelde een handig spel met de dienstplicht. Onder de dekmantel van «Liberté, Égalité, Fraternité», de lijfspreuk van de Franse Revolutie, was iedereen gelijkwaardig, en dus kon iedereen opgeroepen worden. We denken hierbij aan de roman 'De Loteling' van Hendrik Conscience uit 1850.

De wet op de conscriptie zorgde voor de inlijving van vele jonge gezonde werkkrachten in het leger van Napoleon. Voor vele arme boerengezinnen was deze dienstplicht een zware financiële belasting. Dit zorgde voor incidenten zoals de Boerenkrijg, die ongeveer 3 maanden duurde.
Concreet moesten vanaf 1798 alle mannelijke burgers tussen de 20 en 25 jaar zich inschrijven op een lijst (conscriptie). De dienstplicht gold van het 18e tot het 24e levensjaar en na het 23e jaar was men nog tien jaar verplicht bij de burgerwacht waardoor men nog kon ingezet worden bij binnenlandse onlusten. Het systeem van de loting hield in dat de loteling zich naar de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton begaf. Daar moesten ze elk een lot uit een tamboer trekken. Trok men een laag lot, dan werd men opgeroepen. Diegenen met een hoog lot waren vrijgesteld. De grens werd bij wet vastgelegd per district. Het systeem van de lotelingen bracht een sociale onrechtvaardigheid met zich mee : sommige minder begoede burgers kochten de dienstplicht van kapitaalkrachtigen. Een plaatsvervanger aanduiden kostte de loteling tussen de 1.000 en de 4.500 Belgische frank. Plaatsvervanging werd officieel een recht vanaf 18 mei 1802, en werd zelfs via een notariële akte geregeld.

Joannes moet dus een slecht lot getrokken hebben. Volgense de fiches van Roger Vergaerde werd hij in 1807 wegens desertie veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid en 1.500 frank boete. Op 08.08.1811 werd hij ingelijfd bij het 15° regiment lichte infanterie, en op 11.04.1809 muteerde hij naar het 16° regiment lichte infanterie. Op 01.07.1811 was hij nog steeds in dienst, wellicht doordat hij veroordeeld was tot 5 jaar. Hij was dan 'chasseur-voltigeur'.
Gelukkig was Joannes niet meer in dienst in 1812. In juni van dat jaar vond de catastrofale veldtocht naar Rusland plaats. Napoleon trachtte met een onvoorstelbaar aantal van 700.000 soldaten ('La Grande Armée'), Rusland te veroveren. Een half jaar later, in december 1812, keerden slechts 20.000 levend terug. Onder de gesneuvelden was een Zwevezeelse naamgenoot Joannes Denoo (geboren 01.09.1791).

In 1818 verkocht Joannes de helft van een hofstede met zaailand en bosgrond aan zijn broer Emmanuel. Wellicht was dit de helft van de ouderlijke hoeve die ze samen geërfd hadden. Toen Joannes in 1819 huwde, werd er een huwelijkscontract opgesteld. Beide akten werden opgemaakt door 'Koninklijken Notaris' Louis Vuylsteke te Wingene. Uit die akten haalden we de handtekening van de echtgenoten.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be