NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Pierre DENOO


Pierre was tweeling met Anne. Barbara was weduwe van Joannes-Baptista Vansteelandt, overleden te Torhout op 01.01.1836. In hun huwelijksakte te Lichtervelde staat de geboortedatum van Pierre 3 jaar verkeerd. Blijkbaar waren de boeken van Zwevezele in 1837 spoorloos, want zijn geboortedatum moest bepaald worden door de vrederechter. Waarop die zich gebaseerd heeft is niet duidelijk.

Pierre Denoo werd tussen 15 en 16 juni 1844 slachtoffer van een diefstal. In tegenstelling tot nu, werd diefstal in die tijd beschouwd als een zwaar vergrijp. De mobiliteit was beperkt, de sociale controle groot, buitenlandse roversbenden bestonden niet, de dader(s) werden meestal gevonden in de omgeving. Hoewel diefstallen vaak gebeurden uit armoede, werden ze veel strenger gestraft dan, pakweg een hevige vechtpartij met gewonden. De dader van de diefstal bij Pieter Denoo kwam zelfs voor het Hof van Assisen!!
Hierna volgen twee uittreksels uit de pv's die we terugvonden in het rijksarchief.

«Het jaer 1844, den zondag 16 juni ten 2 uren na de middag. Op het rapport door ons gedaen door Pieter Denoo, werkman te Thourout-buyten, dat er ten zijnen huyze binst de voorleden nacht, eene diefte met uitwendige braek gepleegd was, hebben wij ons terstond derwaerts begeven. Alwaer zijnde wij bespeurden dat er in den westgevel van zijn huis, vanaf het bovenste deel behangen met strooi, aldaer eene opening gemaekt was, op twee meters afstand van den grond, langswaer de dader in den huize moeste gedrongen zijn, en vandaer, volgens verklaering van dito Denoo, uit eenen ongesloten koffer medegenomen had, vier nieuwe en negen oude linwaten manshemden, vier nieuwe linwaten slaeplakens, zes linwaten en catoene kinderhemdens en eenen nieuwen blauw geverfden linnen kiel, al ongeteekend, en wijders dat hij op niemand gegronde vermoedens had.»

«Ten jaere 1844, den dynsdag 12 november. Op een nieuw rapport aen ons gedaen door Pieter Denoo, kleinen gebruyker te Thourout-extra-muros, dat hij vermoedde dat zekeren Pieter De Koster, oud 41 jaeren, werkman te Thourout, getrouwd met 5 kinderen, den dader van den diefstal ten zijnen huyse gepleegd, zoude kunnen zijn geweest. Hebben wij ons ten huyse van genoemden De Koster begeven, alwaer zijnde, en na eene nauwkeurige opzoeking, ontdekten wij aldaer op de zolder boven de vaute:
1. Twee linwaten manshemden wanof het eene gelapt met balcatoen
2. Een idem manshemde die De Koster op hem draegde
3. Een idem kinderhemde met balcatoene geeren
4. Twee idem vrouwshemden die scheenen gemaekt te zijne van de gestolen slaeplaekens
5. Niet-oude linwaten lappen
Alle welke voorwerpen de genaemden Pieter Denoo zijne vrouwe Barbara Bottelier stelliglijk verklaerde die wel te kennen, als deel gemaekt te hebben van den kwestieusen diefstal.»

Het proces-verbaal vermeldt verder dat alle voorwerpen in beslag genomen werden, behalve ... het hemd dat De Koster aanhad, omdat hij geen ander bezat !!
Een week later kwam Pierre Denoo in een derde verklaring melden, dat Pieter De Koster samen met zijn vrouw Rosalia Rosseel, in augustus nog andere voorwerpen van de diefstal verkocht had aan een zekere Rosalia Abagio. Bijgevolg werden beide echtgenoten aangehouden. Wat er intussen met de 5 kinderen gebeurde staat niet vermeld.
Beide echtgenoten verschenen voor het assisenhof van Brugge op 28 mei 1845, maar de jury was mild voor hen. Pieter De Koster werd wel schuldig verklaard aan de diefstal, maar de bezwarende omstandigheid dat dit gebeurde 's nachts en in een bewoond huis werd verworpen. Hij werd veroordeeld tot 5 jaar opsluiting zonder tentoonstelling aan de schandpaal. Echtgenote Rosalia Rosseel werd vrijgesproken.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be