NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Josephus STUL


Bij zijn overlijden in 1755 krijgt Josephus Stul door de pastoor een leeftijd toegemeten van 66 jaar, d.w.z. geboren ca. 1689. In zijn staat van goed die opgemaakt werd te Oostkerke, staat zijn vader's naam vermeld: Michael. Na een speurtocht in de omgeving, blijkt dat hij geboren is te Moerkerke in 1693.

Volgens een boek uit 1857, 'Beschryving van Lapscheure' door 'Kanonik' G.F. Tanghe, was Lapscheure traditioneel een zeer rijke parochie. Dat neemt niet weg dat er ook grote tegenslagen moesten verwerkt worden. Zo werd het dorp in 1437 geplunderd door de Dammenaars onder het voorwendsel dat de Sluizenaars - die gans het omliggende land verwoestten - op die plaats geen buit mochten vinden! Lapscheure lag bovendien in een krekengebied, dat meerdere malen door de zee overspoeld werd. In 1628 was de bevolking niet groter dan 7 of 8 huizen. Rond 1750 waren er al zo'n 700 inwoners. In 1850 waren er in de gemeente 200 paarden om de 1.853 hectaren land te bewerken.

Uit de begrafenisregisters van Lapscheure leren we dat Josephus Stul - overeenkomstig het verhaal hiervoor - een zeer welstellende man was. Eerst huwde hij op 06.02.1720 te Lapscheure met Anna-Maria Van Cauwenberghe. Toen zij overleed op 29.10.1749 liet hij haar begraven in de kerk in het midden van het koor.

Na 7 maanden hertrouwde hij met Joanna Mabesoone uit Middelburg: bij het huwelijk was zij 24 jaar oud, hij was 57: een onweerlegbare indicatie van rijkdom! Uit dit huwelijk werd onze voorvader Franciscus-Hubertus Stul geboren in november 1752.
Vijf jaar na zijn huwelijk met het jonge ding overleed Josephus. Ook hij werd begraven in de kerk, in het midden van het koor en met de hoogste dienst. Bovendien was er 5 weken later op 13.01.1756 nog eens een plechtige uitvaart, ook met de hoogste dienst. Zo'n uitgestelde plechtigheid werd georganiseerd bij vooraanstaande personen, enerzijds om aan veraf wonende kennissen de kans te geven naar de dienst te komen, anderzijds ook om de grafsteen te maken en om de kerkvloer aan te passen voor een begrafenis in de kerk.

De jonge weduwe Joanna Mabesoone had niet veel tijd nodig om het rouwproces te verwerken. Op 10.02.1756, dus amper twee maanden na het overlijden en één maand na de plechtige uitvaart, hertrouwde zij te Lapscheure met Joannes-Franciscus De Suttere (°~1737). Die hield het uit tot 11.06.1770. Zijn begrafenis op 13.06.1770 te Lapscheure was met de hoogste dienst, en ... inderdaad, ook Joannes-Franciscus werd begraven in het koor van de kerk. Er waren 3 kinderen: Cornelis De Sutter (°1756), Mattheus De Sutter (°1758 +Lapscheure 07.04.1790) en Regina De Sutter (°1759).

Nu wachtte Joanna 6 weken om op 23.07.1770 in Lapscheure haar derde huwelijk aan te gaan met Petrus Minnaert. Ze overleed echter zelf 5 jaar later, op 10.03.1775 te Lapscheure, 46 jaar oud. Twee dagen later werd ze, net als haar voorgangster én haar twee eerste echtgenoten, begraven met de hoogste dienst en in het koor van de kerk van Lapscheure. Petrus Minnaert leefde nog tot 14.03.1815, en werd bij haar begraven, hoewel hij intussen hertrouwd was met Brigitta Potters. De grafsteen ligt vandaag nog altijd links vooraan in de kerk (sleutel van de kerk vragen bij dhr Bulcke aan de overzijde van de straat). Vreemd genoeg wordt de tweede echtgenote van Petrus niet genoemd. De inscriptie is als volgt:

D.O.M.
SEPULTURE
van den eersaemen
PIETER MINNAERT
f. Joannes by Marie Laureyns
overl. den 14 maer 1815 oud
72 jaeren ende van d'eerbaere
JOANNA MAEBESOONE
f. Matheus by Barbara
Dobbelaere syne huysvrau
overl. den 10 maerte 1775
oudt 49 jaeren.

De grafsteen van Josephus Stul zelf, hebben we niet onmiddellijk gevonden. Veel stenen zijn versleten door er eeuwenlang over te lopen, en dit vergt een intens onderzoek. Wie gaat eens een paar uren op handen en voeten rondkruipen in de kerk, en met poeder, een borsteltje en een zaklamp de inscripties ontcijferen?
_____________

Ter info: aan dezelfe kant in de kerk vinden we wel nog een grafsteen van Joannes Stul, zoon van Josephus, een andere tak.
Bovenaan is een geketende slaaf afgebeeld: Joannes was blijkbaar een slaaf! "Vry sepulture van den eersaemen en discreten Joannes Stul fs Joseph in syn leven slaef- ende O.L.Vrauwe mr deser kercke overleden den (niet ingevuld) en van deerbaere Anna Marie Maertens fs Christiaen syn huysvrauwe gebortigh van Moerkercke t'saemen in huywelyck geweest den tydt van 9 iaeren overleden den 23 january 1754 oudt 43 jaeren t'saemen verweckt dry wettelycke kinderen Petrus, Andreas en Petrus ende van deerbaere Joanna Van de Walle fa Carolus syne tweede huysvrauwe overleden den 12 april 1759 oudt 21 iaeren tsaemen in huywelycke geweest den tijdt van 5 iaeren t'saemen verweckt dry kinderen te weeten Petrus, Petronilla en Joannes. R.I.P.".

Deze zerk wordt beschreven in het boek van Ronald Van Belle (2006). Van Belle schrijft nog dat in 1652 te Lapscheure de broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid voor het vrijkopen van slaven opgericht werd. De ‘slavenmeester’ haalde geld op dat bestemd was voor de orde der trinitariërs, die de slaven afkocht van de Barbarijse piraten uit Noord-Afrika.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be