NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joanna Theresia COMPERNOLLE


Dit is de staat van goed opgemaakt bij het overlijden van Joanna Van Coppenolle.
Bron: Walter Vande Kerckhove, Affligemstraat 106, 1742 Ternat.

Ghepresenteert ten fine van licquidatie aen dheeren Bailliu Burghmeester ende Schepenen mitsgaeders (= benevens) grefffier van weesen der prochie Heerlyckhede ende Baronnie van Lichtervelde bij den blijver in persoone ter presentie vande hoors en vooghden in texte vermelt hier in t slodt deser onderteeckent hebbende de vooghden gedaen den ordinairen ende gherequireerden eedt van vooghden mitsgaeders den blijver bijleve geaffimeert de deughdelyckheyt desen 30e meye 1786

Staet ende inventaris van alle de achterghelaeten goederen soo meuble als immeubele baeten actien ende crediten mitsgaeders commeren ende lasten als bleeven ende bevonden sijn ten sterfhuyse van Joanna van Coppenolle filia (= dochter) Jacobus bij Angela Reynaert overleden binnen de prochie van Ruddervoorde op den 23 april 1785 wiens ziele God genadigh sij, welcken staet heeft doen maecken ende in geschrifte stellen Jacobus Deceuninck filius (= zoon) Jacobus by Theresia Wellekom als ghebleven de weduwaer ende bezitter ten dezen sterfhuyse den selven overgevende ende presenterende eerst aen Pieter Deceuninck nogh selfs by competente oude van jaeren zoone van den bezitter (= een houder::die een goed voor een ander houdt) gewonnen bij d'overledene hoir ten dezen sterfhuyse, voorts aen Rosalia Deceuninck oock haar selfs jonghe doghter filia ende gewonnen als vooren hoorige ten dezen sterfhuyse, voorts aen Jan Baptiste Claeys tot Waerdamme in houwelycke met Anna Deceuninck filia ende gewonnen alsvooren hoir causa uxoris (= door huwelijk), voorts Joseph Kerkhove tot Waerdamme in houwelycke met Joanna Deceuninck filia ende gewonnen alsvooren hoir causa uxoris ten dezen sterfhuyse voorts aen den zelven Pieter Deceuninck ende Jan Baptiste Claeys beede apparente vooghden pater ende materneel van Barbara Theresia oudt omtrent de 23 jaeren ende Jacobus omtrent de 20 jaeren 2 nogh onbejaerde weezen van d'overledene binnen houwelycke met den bezitter geprocreert maekende alzoo 6 orriginele ende esgaele staecken gerecht tot dhelft van de meubilaire ende cattheillycke goederen van dezen sterfhuyse benevens bezitter over de wederhelft, ende voorders in auditie van Mijnheeren Bailliu Burghemeester ende Schepenen der prochie ende Barronnie van Lichtervelde als oppervooghden van dese ende alle de weezen onder hemlieden resorterende ten fyne van lycquidatie ingevolghe de costume ende deelbouck ´s landts van den Vrijen, synde dezen staet ghestelt in ponden schellinghen grooten courant den schellingh à 7 stuyvers ende ander meerder ende minder spetien naer advenante van den jeghenwoordige cours in der maniere naervolghende

Den bezitter gheeft te kennen dat er ten aengaen van sijn houwelyck met d'overledene niet en is gemaekt nog te besloten geweest eenigh contract antenuptial ofte houwelycksche voorwaerde bij dien dat de goederen van dezen sterfhuyse moeten ghedeelt worden en inghevolghe de costume ende deelbouck s'landts van den Vryen alhier tre memorie.

Voorts dat de ghemeensaemheyt van dezen sterfhuyse is gesepareert den 9 junius 1785 dagh van het doen de meubilaire ende cattheillycke prysie van dezen sterfhuyse alhier insgelyckx ter memorie
______________________

{folio 6}
Gronden van erfven commende van de zyde van d'overledene de welcke volghen aen d'hoirs ende weezen dezen sterfhuyse met last van bijleve in profytte van den bezitter

Daer heeft aen d'overledene gecompeteert by successie van haeren vaeder en moeder ende bij haer met den bezitter ten houwelycke gebracht de naervolgende immeuble goederen te weten eerst een deurgaende vijfde part ende deel ghemeene met haere broeders en zuster in eene behuysde en betimmerde hofstede met omtrent 35 ghemeten landt bosch ende meersch in het gheele daer medegaende gestaen ende geleghen binnen de prochie van ende heerlichede van Lichtervelde ghebruyckt geweest door Jacobus Caenepeel welcke hofstede ende medegaende erfve ten jare 1777 staende het houwelyck van d'overledene met den bezitter publicq ende ala hausche met den stocke is verkoght geworden aen Lodewyck Deceuninck voor de somme van 585 ponden 5 schellinghen en 11 grooten wisselgheldt volghens billiet van den stocckhouder Serruys alhier relatif, comt over het vijfde deel voor d'overledene de somme van 117 ponden 1 schellinghen 2 grooten wisselgeldt subdeel aen recompence.

Voorts heeft aen d'overledene gecompeteert eene gelycke vijfde part in een behuyst ende betimmert hofstedeken ghemeene alsvooren groot in het gheele omtrent 18 ghemeten gestaen ende gheleghen ter prochie van Wercken, welck hofstedeken ten jaere alsvooren door de gesyden stockhouder Serruys ala hausche is verkocht geworden aen S. Leplae voor de somme van 185 ponden 10 schellingen groote wisselgheldt volghens de nouttotie van den stockhouder voorseyt comt het vijfde part voor d'overledene 37 ponden 2 schellinghen grooten wisselgheldt subdeel aen recompence alsvooren

Voorts heeft aen d'overledene nogh gecompeteert ende bij haer ten houwelycke gebracht een gelycke vijfde ende deel gehemeene alsvooren in een behuyst ende betimmert hofstede met omtrent de 15 gemeten landt ende meersch in het gheele daer medegaende ghestaen ende ghelegen ter prochie van ende Heerlichede van Lichtervelde noord oost vande kerke welck hofsteken staende het houwelyk van d'overledene met den bezitter is uytterhandt
______________________

{folio 10}
verkogt geworden aen Michiel Van Coppenolle haeren broeder voor de somme van 200 ponden grooten courant gheldt comt voor d'overledene over haer vijfde part de somme van 40 ponden grooten courant subdeel aen recompence alsvooren

van welcke 3 voorenstaende verkoopsomme immers s'overledens aendeelen 't saement bedraegende in courant de somme van 219 ponden 16 schellinghen en 10 grooten dezen sterfhuyse schuldig is te doen recompence in proffytte van d'hoirs ende wezen van d'overledene ten dezen sterfhuyse ende om te voldoen aen dies sal men hier naer folio 39 dezelve somme (naer aftrek van de boomcatheillen aldaer vermelt) bringen voor ghemeene last omme daer naer de 3 delen van 4 te worden gevoecht bij het aendeel van d'hoirs ende weezen in het baetelyck slot van dezen staet blijvende het resterende vierde aen den bezitter in redemptie van syns bijleve dienende alhier voor memorie
______________________

{folio 12}
Wat aengaet de gronden van erfven commende van de syde van den bezitter

Daer heeft aen den bezitter gecompiteert bij successie van sijnen vader ende moeder een seker deel immers omtrent 5 ghemeten in een behuysde ende bebauwde hofstede groot in het gheele omtrent 53 ghemeten ghestaen ende gheleghen ter prochie ende Heerlichede van Lichtervelde noordoost niet verre van de kerke, welck part ende deel bezitter staende sijn houwelijck met d'overledene ten jaere 1766 bij uytgrootinghe heeft verkogt
______________________

{folio 13}
aen Anna van Houtte weduwe van Jacob Deceuninck d'oude voor de somme van 80 ponden 5 schellinghen 3 grooten courant ende tot voldoen aen de recompence die dezen stefhuyse danof ( = daarvan) schuldigh is te doen aen den bezitter zal men de zelve somme hier naer 't sijnen proffijtte brenghen in ghemeene last ende alhier ter memorie
______________________

{folio 14}
Conquesten ten dezen sterfhuyse competerende de welcke tusschen den bezitter ende syne voorschreven kynderen alhier ghedeelt worden alf en alf, als naer costume

Alvooren competeert ten dezen sterfhuyse een nottable hofstede bekleedt met woonhuys scheure stallinge ende boomcattheillen daer op staende ende medegaende groot onder landt bosch ende meersch 38 ghemeten en 88 roeden wanof (= waarvan) de edificien met 34 ghemeten en 32 roeden sorteren onder d'Heerlichede van den Hove in Ruddervoorde ende 4 ghemetem en 66 roeden landt ende meersch geleghen onder d´Heerlichede ende d'Ambachte van Oostcamp alle binnen de prochie van Ruddervoorde suyt west van de kerke op den landhouc genaemt de Groenstraete door dezen sterfhuyse bewoont ende ghebruyckt bij de naerschreven letteren van erfvenisse met canten en aboutten breeder gexpresseert waer naer uyt corthede word gerefereert. Dus een hofstede met 38 g 88 roeden

Verkregen staende het houwelijck van den bezitter met d'overledene bij koope ala hausse ghedaen jegens Jacobus Tijtgat ende Rosa Vandierendonck sijn huijsvrouwe Pieter Tijtgat beede hun selfs bedeghen jongmans bij comptenten ouderdom, voorts Anthone Glaude ende Anna Tijtgat syn huysvrouwe Jacobus Maes ende Veronica Tijtgat sijn huijsvrouwe mitsgaeders jeghens de vooghden van Pieternella Zegher ende Xaverius Tijtgat nogh minderjarighe al met naemen Tijtgat kynderen van Jacob verweckt bij Marie Jacoba Deceuninck volghens de letteren van erfvenisse danof zijnde gepasseert voor Burghemeester ende Schepenen der heerlichede vanden Hove in Ruddervoorde den 19 december 1758 onderteekent als greffier J. A. Serruys

Belast de zelve hofstede ende landen onder d'heerlichede van den Hove met eene losrente van 222 ponden 10 schellingen groote wisselgheld capital croiserende à penninck 25 crois courant voor capitael wisselgelt vallende telcken 19 december in profijtte van Mijnheer Charles D'hondt heere van Nieuburgh

Voorts met eene rente van 50 ponden grooten wissselgheldt capital
{folio 18}
croiserende ten advenante alsvoren in profijtte van de kerke der prochie van Ruddervoorde

Eijndelinghe de landen onder d'heerlichede van Oostkamp deel van de geseijde hofstede belast met eene rente van 160 ponden grooten wisselgeldt capitael croiserende à penninck 25 crois courant voor capitael wisselgeldt vallende 't elckens 3 maert in proffijtte van de weeze kinderen van Pieter Blondeel van welcke 3 voorenstaende renten de veracterde croisen hier naer in ghemeene last sullen gebracht worden .. memorie

De opgaende tronk en fruijtboomen staende op de geseyde hofstede sijn ghebleven en buijten prysie ende verwassen ….ghemeene

Sijnde de zelve hofstede ende medegaende landen boschen ende meerssen ten gebruijcke van dezen sterfhuijse dus over paghten … Neant
______________________

{folio 20}
Baeten van de meubilaire ende cattheillijcke goederen van dezen sterfhuijse

Den bezitter gheeft te kennen dat hij op den 9 junius 1785 ende volghende daeghen heeft doen prijsen door Joannes Andries geswooren prijser s'landts van den Vrijen alle de meubilaire ende cattheillycke goederen van dezen sterfhuyse ter presentie van alle de hoirs ende vooghden de welcke bij den bezitter sijn aenveird ingevolge den inventaris die volght

Alvooren in de keuken
Bevonden hangel thange, brander, blaespijpe, zoutlae, 60 ponden swijnevlees, 19 stuckx geleijers werck, 3 koper ketels en 3 haeckers, een iserpot, 2 tinne platteelen, 2 tinne cannen, 2 glaesen, the alam, 3 steene cannen, lepels en forchetten 26 tinne lepels, fusicque, bijlle, hauwmesch, 2 taefels, 11 stoelen, koper panne en treckpot, elck ghepresen als per menuitte en weerdig bevonden de somme vam 12 p 11 s 0 gr

In de kelder
Bevonden 2 cuijpen, coelvat, pot swijnevlaege, 5 stucken boter wat aerdewerck 3 idel bottels, 't saement weerdig bevonden de somme van 3 p 19 s 8 gr

In de oostcamer
Bevonden casse rebbanck, 2 eeckels, 3 spinnewielen, haspe, lanterne, sleghten coffer, 2 manden, zijde zeefde, graen zeefde, trogh, de slaepinghe van de dochters, vierschuppe insel, 18 ½ ponden vlassen gaeren, 4 ½ wercken gaeren, 't saement weerdigh bevonden de somme van 6 p 8 s 0 gr

In den ganck
Bevonden keirne met sijn toebehoorten vleesch stande 2 cuijpen, 2 spaen, 't saement weerdigh bevonden de somme van 2 p 18 s 0 gr

In de westcamer
Bevonden de slaepinghe van de knechten 50 ponden oudt iser 't saement weerdigh bevonden de somme van 1 pond 10 s 0 gr

Op den zolder
Bevonden 14 vaeten messeljoen 7 vaeten terwe 3 ½ hoedt haver, een vat met linzaet, 2 ½ vaten boonen, wat rapzaet, en claverbotten, 7 sacken, idel, graenwan, waegewijtte, wat schroolingen 17 bonden drooghe vlasch, en wat boone cruyt 't saement weerdigh bevonden de somme van 12 p 14 s 6 gr

In de peerdestal
Bevonden een sevenjarsche merrie swart met een baeijde veulen swart merrie peerdt oud 18 jaer met eem swart veulen ider met hun lijfharnasch en een tweejarsche veulen 't saement weerdigh de somme van 89 p 0 s 0 gr

In de coestal
Bevonden 3 swarte melckkoeijen, 2 swarte bekalfde koeijen en 2 driejarsche veerssen 2 tweejarsche veersen 1 jaerlijnck veirsse 2 calvers 3 meshaecken, 3 greepen, en deiltpersen 't saemen weerdigh bevonden de somme van 62 p 0 s 0 gr

In het swijnstal
Bevonden 3 overjarsche swijns en een vigghen 't saement weerdigh bevonden de somme van 5 p 10 s 0 gr

In de scheure
Bevonden wijntmolen halcuype, wat aerdappels 60 boutten, 't saement weerdigh bevonden de somme van 2 p 16 s 0 gr

In het waegenhuijs
Bevonden 2 waegens met cassen, 1 back mesplancken en 3 eegden, slede, ploegh, reep, 2 harnassen, eeghaecken, 't saement weerdigh bevonden de somme van 26 p 16 s 8 gr

Achter hove
Bevonden 2 iser raecken, vorcke, 4 crauwers, 2 landthauwen, cordewaeghen, en deiltpersen, in het waegenhuijs wat haele, wat lanckmes in de mesputten, 6 hennen en een haen, 1500 poorters, 550 grondbuschen, 't saement weerdigh bevonden 28 p 1 s gr

Cleederen en lijnnen van de overledene bestaende in en rocklijf, een hoedt, 4 schorten coursee, callemande rock, sergie jack, laecken rock, cousen en schoen, 3 neusdoucken, 16 hemden, 6 ondermutschen, 18 stropmutsen, 't saement weerdigh bevonden de somme van 7 p 5 s gr

Te lande
Voorts ghepresen op de landen gaende met d'hofstede ten dezen sterfhuijse competerende ende ghebruijckt , eerst 10 ghemeten en 1 lijnne bezaeijt met terwe en coorne, dezelve gheprezen en in seule en zaet met de vetten ende naervetten in het zelve landt ter reserve van het calck en 't saement weerdigh bevonden de somme van 38 ponden 13 schellinghen grooten courant. Dus de 38 p 13 s 0 gr

Voorts bevonden 5 ghemeten 2 lijnnen 50 roeden bezaeijt met haver gheprezen en alsvooren en de ter reserve van het geleijde calck, 't saement weerdigh bevonden de somme van 15 ponden 7 schellingen grooten courant. Dus dezelfde 15 p 7 s 0 gr

Voorts gheprezen de naervetten van het verleijde calck op de landen van de gesijde hofstede, bestaende in 14 crijssen zonder vrome, 4 cruijssen naer een vrome, 37 cruijssen naer 2 vromen, 38 cruijssen naer 4 vromen, en 31 ½ cruijssen naer 5 vromen, comt te saement volghens het regelment de somme van 43 p 18 s 4 grooten. Dus 43 p 18 s 4 gr

Voorts bevonden 500 roeden vlasch 775 roeden carroten en aerdappelsn, wat boone cruijt, naermesch ontgonnen labeur, hovenierringe ende verzaeyt claverzaet ghepresen alsvooren en weerdigh bevonden de somme van 32 ponden 3 schellinghen en 8 grooten. Dus 32 p 3 s 8 gr

Voorts op den 21 februarij 1786 gheprezen de groene taillie van houtte staende op den struijck in de boschen ende canthaegen van de landen gaende met de hofstede door deze sterfhuijse gebruijckt ende aldaer bevonden in der oude van 1 tot ende met 8 jaeren 't saement den nomber van 10.293 houten rijs en fasseel maete van den lande van den Vrijen, dezelve getauxeert ten advenante van 14 schellingen grooten courant ider hondert comt de somme van 72 pond 1 schellingh grooten. Dus in baeten de zelve 72 p 1 s 0 gr

Eerste somme van baeten bedr(aagt) 463 p 12 s 10 gr

Baeten van comptante penninghen en baetelijck in schulden ten dezen sterfhuijse competerende

De bezitter gheeft te kennen dat naer hij hadde betaelt de feneraillie rechten van het begraefven van d'overledene met den middelsten dienst ende andere schulden van dezen sterfhuijse die hier naer voor gheen last en sullen gebracht worden dat hij 't eynden dies ten daeghe van het scheden de ghemeensaemheijdt van dezen sterfhuijse bij hem in casse nogh heeft bevonden in comptante penninghen de somme van 3 ponden 17 schellinghen gooten courant. Dus in baeten de zelve 3 p 17 s 0 gr

Voorts ontfaen van Joannes Braet over coop van vlasch 5 p 2 s 6 gr

Tweede somme van baeten bedr(aagt) 8 gr 19 s 6 gr

Ende de somme totale baeten bedr(aagt) 472 p 12 gr 4 gr

Commeren ende lasten ten dezen sterfhuijse bevonden de ghonne alhier worden gebracht omme naer lijcquidatie te vallideren en jeghens de voorschreven baeten

Alvooren betaelt aen M'heer Charles D'hondt de Nieuburgh 8 ponden 18 schellinghen grooten over een jaer crois van de rente beseth (= hypotheek) op d'hofstede alhier concquest folio 5 gementioneert verschenen den 19 dec 1784. Dus per quitantie van den 23 julijj 1785. 8 p 18 s 0 gr

Iten over 5 maenden en 20 daegen raetecroisen der zelve rente tot den 9 junij 1785 dagh van het scheden van de gemeensaemheijd van dezen sterfhuijse bedraeghende 3 p 19 s 0 gr

Voort betaelt aen Sieur J. M. van Hoonaker over de weezen van Pieter Blondeel de somme van 12 ponden 16 schellinghen over 2 jaeren crois van eene rente beseth op de geseijden hofstede hiervooren folio 18 gementioneert. Dit over de jaeren verschenen den 3 maerte 1784 en 1785. De quitantie van den 9 april 1786 12 p 16 s 0 gr

Over 3 maenden en 6 daeghen raete crois der zelve rente tot het scheeden der ghemeensaemheijd van dezen sterfhuijse bedraeghende 1 pondt 16 schellinghen 3 grooten courant. Dus 1 p 16 s 3 gr

Voorts betaelt aen Sieur Ignatius Malstaf over de weeze van Sieur Alexander van Hoonacker 4 ponden 2 schellinghen en 1 groote over circa 4 jaeren crois eender oblijgatie (= schuldbrief, lening) van 1 pondt 2 schellinghen en 2 grooten courant s jaers capitael 27 ponden grooten wisselgheldt die dezen sterfhuijse aen dezelve weeze is gheldenden het leste verschenen den 18 julij 1785 per quittantie van den 29 januarij 1786 4 p 2 s 1 gr

Item in last het capitael der zelve oblijgatie (= schuldbrief of lening) bedraeghende 27 ponden grooten wisselgheldt comt in courant 31 p 0 s 0 gr

Voorts betaelt aen Joannes van Houtte 2 ponden 6 schellinghen en 8 grooten courant over 1 jaer 2 maenden crois eender oblijgatie van 35 ponden grooten wisselgheldt die dezen sterfhuijse aenden zelven Van Houtte is gheldende tot het scheeden der ghemeensaemheijd per quitantie 2 p 6 s 8 gr

Item in last het capitael der zelve obijgatie bedraeghende 45 ponden grooten wisselgheldt comt in courant 52 p 10 s 0 gr

Voorts betaelt aen Jacobus vande Walle 5 ponden 16 schellinghen en 8 grootern over onderlinge gemeens met dezen sterfhuijse. Dus zelve 5 p 16 s 8 gr

Voorts aen Joannes Andries over reste leveringhe van linzaet en stock goederen per afrekeninghe 3 p 18 s 0 gr

Aen den zelve Andries over het doen de voorenstaende meubilaire prijsien met calculeren en ander besoignen voor deze sterfhuijse. 't Saement 2 p 0 s 0 gr

Voorts dient voor last de somme van 80 ponden 5 schellinghen en 3 grooten soo vele deze sterfhuijse schuldigh is te ramplaceren aen den bezitter over het vercochte immeubele goedt gecommen van sijne zijde als hiervooren folio 13 recto gementioneert. Dus de zelve 80 p 5 s 3 gr

Voorts is dezen sterfhuijse schuldig te ramplaceren ten proffijte van d'hoirs ende wezen van dezen sterfhijse de somme van 219 ponden 16 schellinghen en 10 grooten courant over de verkochte immeuble goederen gecommen van de zijde van de overledene hiervoor folio 6 et sequenti (= en volgende) ghedetailleert ende folio 10 verso geresumeert van welcke somme af te trecken doel de werdije boomcattheillen als dan op dezelfde gronden gestaen hebbende de welcke bedraeghen volghens den staet van goede gemaekt door Joannes van Coppenolle broeder van d'overledene gerecht geweest tot gelijcke deel in dezelvde gronden den geseijden staet gelijcquideert voor de weth van Ardoije den 21 september 1781 te weten op hofstede in Lichtervelde verkocht aen Lodewijck de Ceuninck 10 ponden grooten, op de ghonne ter prochie van Werken
{folio 39}
10 ponden grooten op d'hofstede in Lichtervelde is verkocht aen Michiel van Compernolle 25 ponden grooten, is 't saement 45 ponden grooten courant, comt het vijfde deel voor d'overledene 9 ponden grooten bij dies rest subject recompence 210 ponden 16 schellinghen en 10 grooten

Danof de 3 deelen van vier ten proffijte van d'hoirs ende weezen bedraeghende 118 ponden 2 schellinghen 7 ½ grooten. Alhier in last 158 p 2 s 7 ½ gr

Ende het resterende vierde in proffijte van den bezitter in redemptie van sijne bijleve bedraeghende 2 ponden 14 schellinghen 2 ½ grooten . Oock in last 52 p 14 s 2 ½ gr

Eerste somme van lasten 420 p 14 s 10 gr

Oncosten ter causen van het stellen ende lijcquideren dezer

Alvooren aen d´heeren Bailliu Burghemeester ende Schepenen mitsgaeders den greffier over hemlieden recht auditie te licquidatie dezer 3 p 12 s 0 gr

Item aen den heer over het appostilleren dezer met het esgaleren van de doubels ´t saement 1 p 4 s 0 gr

Voorts aen den heer Bailliu over het eeden van de voogden met het afnemen d'affirmatie van den bezitter 0 p 3 s 0 gr

Voorts aen den officier over het ayeren de caemer ten tijde dezer lijcquidatie 0 p 4 s 0 gr

Aan den heer greffier over depeschie van 2 caemerbrieven tot overbrenghen dezer 0 p 4 s 0 gr

Aen den amman over de zelve te bestellen 0 p 7 s 4 gr

Aen Joannes Andries over het stellen van dezen staet met het maeken ende leveren van 2 doubels 4 p 4 s 0 gr

Over verschot van zeghels dezer annex en aende doubels 1 p 1 s 4 gr

Over het binden dezer franchim 0 p 8 s 0 gr

Betaelt expressen tot nemen dagh 0 p 2 s 0 gr

Over thaire van den bezitter hoirs ende vooghden ten daeghe licquidatie los van dagheure 2 p 0 s 0 gr

Tweede somma van lasten bedraeght 13 p 3 s 8 gr

Ende somma totaele lasten bedraeght 434 p 4 s 6 gr

Ende somma totaele van baeten hiervooren bedraeght 472 p 12 s 4 gr

Sulckx overwegen de baeten de lasten van 38 p 7 s 10 gr

Aldus de bovenschreven staet gehoort geexamineert ghelicquideert ende gesloten onder alle ghewonelijckze protestatie costumere ten daege maende jaere ende presentatie alsvooren ende presentatie blijvende sweesens weesen pennyngen met consens vande vooghden berusten onder den blijver die daervooren verbint zijn persoons hoe goederen present hem toecommende op (onleesbaar)

Getekend: J. F. de Meulenaere
Joannes Colpaert
Perneel
Jacobus Seyaert

Dit is tmarck van

Jacobus de Ceuninck
Jan Baptiste Claeys
Pieter de Ceuninck
Joseph Kerckhove
Rosalia de Ceuninck
Baetelijck slot 38 p 7 s 10 gr

Conquesten folio 14 geexamineert in wisselgheldt 12 p 0 s 0 gr
Renten (222 10 0 + 50 0 0 + 160 0 0 °= 432 p 10 s 0 gr 1/6 = 127 p 18 gr 4 s

Somma = 895 p 8 s 4 gr
= 933 p 16 s 2 gr

Dhelft voor dhoors in weerde 466 p 18 s 1 gr
Hier bij hun remplacement 158 p 2 s 7 gr
625 p 0 s 8 gr

Comt in sessen voor ider 104 p 3 s 4 gr en voor de 2 weesen 208 p 6 s 10 gr Daervan de registrature a stuyver ponde bedraeght 1 p 14 s 8 gr et solvis perden blijven


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be