NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Twee_Losse_Voorouders STIJNEN


DE OUDSTE STIJNEN
uit Oosterwijk (deelgemeente van Leerdam, West-Nederland)

In de vrijheid van Oosterwijk woonde een familie Stijnen, die afstamt van :

I. Henriek Cristinen van Eyndoven, overleden voor 1377, trouwt N.N, waaruit :

II. Jan Henrics Cristinen, overleden voor 1423, trouwt Margriet N.N. overleden voor 1419.
Jan verkocht in 1377 een pacht van 12 lopen rog aan Aert Appel Jacop Jacopszoon uit Hofstad, schuur en land in de vrijheid. Hij draagt de tocht in zijn goederen op aan zijn zoon Jacob en zijn schoonzoon Jan die Bye in 1419. Ik vond de volgende kinderen :
1. Henriek overleden voor 1423 ;
2. Jacob Jan die volgt III ;
3. Heylwich huwde met Jan die Bye Claus Nycoels;
4. Katelijn huwde met Alaert Alaerts vanden Vehuse.
De drie laatstgenoemden delen in 1423 de goederen van hun broer Henriek 2) (nl. land in den Laeracker). Een zekere Henric Stijnen, vorster van Weelde, man van Yda, verkoopt in 1421 een pacht 5); of hij hierbij behoort, blijkt niet.

III. Jacob Jan Stinen overleden voor 1444 huwde met Heylwich, dochter van Jan Willems en van Heylwich. Op 1 Oct. 1419 geven Jacob en Heylwich en zijn schoonzuster Juet aan Gheerlick Jan Konen hun deel in "bedden, screynen, potten ende ketel en havelike goeden", die zij zullen erven van HeyIwiek, wede van Jan Willems. Gheerlick moet die weduwe haar leven lang onderhouden. Eveneens in 1419 geeft Alaert vanden Veehuse aan zijn schoonbroer Jacob Stinen zijn deel in 't versterf van Margriet, "Jan Stinen wijf".
En Jan Laureyns Feytman ziet af van zijn "naerscappe" daarin.
Als zoon van Jacob vond ik :

IV. Jan Jacobs Stijnen overleden voor 1494 huwde met Alijt Woutersdochter van Heerle.
Jan lost in 1443 een pacht van 4 lopen rog, welke zijn grootvader Jan Henrics Cristinen van Eyndoven beloofd had aan de H. Gees~meesters van Oasterwijk uit land in de Laeracker aldaar. Eveneens lost hij in 1443 aan handen der H. Geestmeesters aldaar een pacht van 6 lopen rog, welke zijn vader Jacob uit zijn goed vergelden moest. In 't zelfde jaar 1443 verkoopt Jan een
cijns uit een derdedeel van een hofstad en een hof in de Vrijheid (welk derdedeel Jan Henrics Cristinen cum suis te cijns gegeven had). In 1445 lost Jan een pacht van 6 lopen rog uit land aenden Berct in Haren (welk land Jan Henrics Cristinen van Eyndoven te pacht gekregen had
van de zonen van Peter vanden Doveloe). Hij belooft in 1445 aan zijn moeder Heylwich, wede van Jacob Stinen, een lijfpacht van 20 lopen rog, een zester boekweit, een zester gerstemout, een lopen raepsaets, twentich pont boteren, ende enen gulden ende ciaervoer 15 cromsterten, ende anderhalven steen vlas, ende hiertoe die kamer, daer Heylwich nu in woent, ende hoer boringen (d.i. brandstoffen), ende hier toe noch een half vet verken oft daervoer drie gulden, ende hiertoe een quart romen alle weken, als sijn koey melc geven. In 1449 koopt Jan goederen die Kathelijn Jan Stijnen bij haar dood had nagelaten en een deel der goederen, die Alijt Kempe, weduwe van Alaert vanden Veehuse, in tocht bezit, in Aerlebeke. De verkopers zijn Willem zoon van wijlen Jan die Bye Claus Nicoels, Jan Jan Oerleman, man van Margriet Jan die Bye, en Ghijsbrecht Gherijt Ghijsbrecht, man van Kathelijn Jan de Bye.
Als kinderen van Jan Stijnen en Alijt vond ik :
1. Jacob Jan die volgt V;
2. Vrancken;
3. Heylwich.

V. Jacob Jan Stijnen overleden voor 1506 huwde met Aleyt Henricks vander Avoert of Veravoert. Ik vond ook een Jacob Jan Stijnen als man van Margriet Dirck van Druynen. Dit is misschien zijn eerste vrouw.
Als zoon van Jacob en Aleyt vond ik :
?
VI. Wouter Jacob Stijnen overleden voor 1544, huwde met Aleyt Andries Wijtmans.
Volgens de schepenregisters is hij tussen 1514 en 1540 veertien maal schepen in Oosterwijk.
Hij bekleedde aldaar ook de funcjes van Kerkmeester, borgerneester en gezworene. Wouter erft van zijn schoonouders in 1494 een huis met landerijen in de parochie Gosterwijk bij die Berckt. Hij krijgt van zijn oom Jan Henricks vander Avoert in 1506 diens goederen, die hij pas na diens dood mag aanvaarden; en Wouter belooft zijn oom "zijn leven lanck te houden van eten, drincken, clederen, lijnen ende wollen, hoezen, scoenen etc.
De kinderen van Wouter en Aleyt worden in 1544 vermeld bij de erfscheiding van hun ouderlijke goederen in Oosterwijk en Haren.
1. Henriek Wouter Stijnen overleden voor 1577 huwde met Geertruyt Jan Crillaerts, overleden voor 1549. Zij maakten hun testament in 1548.
Zoon: Jan Henriek Wouter Stijnen overleden in 1607, schepen in Oosterwijk, huwde met Elisabeth Anthonis Dierex vanden Staec. Jan iiet bij zijn dood zovele schulden achter, dat zijn erfgenamen de nalatenschap "repudiqeerden"; voor die schuld worden zijn bezittingen (een huis en landerijen aan de Peperstraet in de Vrijheid) verkocht in 1600. Hun zoon Anthonis Jan Henriek Stijnen had tezamen met zijn vader een hoeve lands in Oosterwijk in gebruik (die hoeve was afkomstig van Mr Jan Moonen, doctoir inder medicijnen ende canoniek binnen der stadt Camerick).
2. Aert Wouter Stijnen, borgerneester in Oosterwijk, huwde met Dingen Henriek Ghijps overleden voor 1570, waaruit:
a. Andries huwde met Clara Gerit Aerts vanden Wiel.
b. Jan huwde met Marie Matheeus Nulants.
c. Ghijsbert.
Aert Wouter Stijnen heeft bij Engel Wouter Robben een natuurlijke zoon Jacob, huwde met Anna Andries de Kuyper. Als kinderen van Jacob en Anna worden vermeld: Heylken die huwde met mr Huybrecht Gerits van Vucht, chirurgijn, en Engelken die huwde met Peter Schuermans.
3. Aleyt Wouter Stijnen huwde met Cornelis Jan Peynenborch.
4. Heer Andries Wouter Stijnen, priester, overleden voor 1544, rector van St. Dingens-altaar. Hij heeft bij N.N. twee natuurlijke dochters:
a. Elisabeth huwde met Jan Jans Muts
b. Aleyt huwde met Jan Cornelis Vermeer.
5. Elisabeth Wouter Stijnen huwde met Andries Arnt Nulants, (waaruit : Arnt en Aleyt). Elisabeth en Andries zijn beiden overleden voor 1544.
6. Jan Wouter Stijnen overleden voor 1544 huwde met Jenneken dr. van Willem Vervloet. Daaruit :
a. Jacob, borgerneester in Oosterwijk, huwde met Adriana dr. van Jan Hermans de Molder en van Margriet van Dyck, overleden voor 1562. Ik vond twee dochters: Margriet huwde met Wouter Gommaer Wouters; en Jenneke. (Hun voogd is in 1562 Aert Joosten van Eerssel, die getrouwd was met Margriet dochter van Jan Hermans de Molder en van Jenneken Goyaert Sterts).


's-Hertogenbosch F. W. Smulders


Tekst gekregen van Bernard Legrand 13/2/2014


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be