NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maerten [VAN HULENBROUCK]


Het is dank zij de penningkohieren 1571-1572 en 1574 van Pittem, die uitzonderlijk bewaard zijn, dat we onze voorouders konden terugvinden tot in 1520.

In 1571-1572 werd "de 20ste penning geheven". Dit betekent een taks van 5% op alle opbrengsten van dat jaar, in geld of natura (wie 20 penningen verdiend had, moest de 20ste penning afgeven aan de tollenaar). In 1574 werd "de 10de penning geheven", dus een belasting van 10%, een verdubbeling.

Belangrijke vondsten uit de penningkohieren
- Kohier 301: Maerten VH is in 1571-1572 meerderjarig (d.w.z. minstens 25 jaar oud), maar hij heeft meerdere broers en zusters die minderjarig zijn. Samen hebben ze eigendommen in onverdeeldheid.
- Kohier 41: Maerten VH betaalt pacht aan de wezen van Adriaen VH. Dat kan alleen betekenen dat Maerten de gezamenlijke eigendommen beheert en dat hij zijn broers en zussen daarvoor vergoedt met pacht. Meteen weten we dat hun overleden vader Ardriaen heette.
- Kohier 565: Maerten VH betaalt pacht aan de wezen van Adriaen VH, via hun voogd, Geeraert VH (een neef, zie verder). Maerten is dus zelf geen voogd over zijn minderjarige broers en zussen. Daaruit kunnen we afleiden dat Maerten bij het overlijden van zijn vader nog minderjarig was en nu nog maar net meerderjarig geworden is. Het betekent ook dat vader Adriaen VH nog niet zo lang overleden is, laat ons aannemen ca. 1570.
- Kohier 566: Maerten VH verhuurt een hofstede aan derden. Dat betekent dat de overleden vader Adriaen VH in Pittem eigenaar was van meerdere huizen en gronden. Deze eigendommen worden door zijn meerderjarige zoon Maerten deels gebruikt, maar dus ook deels verhuurd. Het is logisch dat Maerten zijn minderjarige broers en zussen moet vergoeden (zie vorige kohieren).

Dat leidt tot de volgende conclusies:
1. Maerten Van Hulenbrouck.
Hij was 25 jaar in 1571, dus geboren 1546. Aangezien ze zoveel eigendommen hadden in Pittem, mogen we aannemen dat de familie daar geworteld was, m.a.w. dat Maerten geboren is in Pittem.
2. Adriaen Van Hulenbrouck, Maertens vader.
Typisch voor die tijd is een huwelijksleeftijd van 25 jaar (meerderjarigheid) en een eerste kind op 26 jaar. Als Maerten blijkbaar de oudste zoon is, dan is Adriaen geboren ca. 1520. Dat maakt onze genealogie 500 jaar oud, een fantastisch resultaat. Adriaen is overleden ca. 1570, dus 50 jaar oud.

Uit de penningkohieren van 1571-1572 leren we nog andere naamgenoten kennen.
[Bron: De penningkohieren van de 20ste penning (1571-1572) en de 10de penning (1574) bewerkt door Hector Lievens]
- Kohier 5: Pieryne Van Hulebrouck, een weduwe. Ze kan bv. een zus van onze Adriaen zijn. Haar zoon bezit een boomgaard.
- Kohieren 81 en 181: Adriaen Van Ulenbrouck en Jan Van Ulenbrouck, zoon van Jan senior. Laatstgenoemde kan een broer van onze Adriaen zijn. Er zijn eigendommen.
- Kohieren 242, 302 en 391: Christiaen Van Hulenbrouck, eigenaar van een hoeve met schuur en vele stukken bilk (weide) en meersch (laaggelegen).
- Kohier 413: Gheeraert Van Hulenbrouck, zoon van Maerten. Gheeraert is voogd van onze wezen, dus meerderjarig. Zijn vader Maerten kan dus een broer zijn van onze Adriaen en dan is Gheeraert een neef van onze wezen. Hij bezit 5 huizen (o.m. een winkel) en grond..

Dirk Vanhuylenbrouck bezorgde ons in 2023 nog volgende info:
- Maerten huwde met de dochter van Rogerius de Wulf uit Tielt.
- Maerten was buitenpoorter van Kortrijk in Pittem van 1570 tot 1581.
- In 1595 verkocht hij in Tielt een eigendom, hij is dus overleden na 1595.
- In de dossiers van de kasselrij Kortrijk is er een weesakte dd. 8 juni 1565 van de kinderen van Adriaen (zie foto):

«Marten van hulebroucke f[iliu]s adriaens in puthem f(aite)s [gedaan] 5 february 1571»
[deze regel is later bijgeschreven: het is de dag waarop Maerten meerderjarig wordt en zelf voogd kan zijn, hij is dan 25 jaar, dus geboren 1546]

«Adriaen van landeghem fs eylaerts in muelebeke ende gheeraert van hulenbrouck fs Mertens in puthem
als voochden van maerten, hans, drieseken, adriaen (doot), lynne, myntken ende mayken van
hulenbrouck fs adriaens bringhen over bij huerliederen eede upden viii-a dagh van wedemaent [weidemaand, juni]
XVc ende vuvensestich [8 juni 1565] tghoet de voorn(oemde) weesen toecommen ende ghesuccedeert bijdere doot
ende overlyden van magdeleene van landerghem huerliedere moedere te wetene ...»
[... en dan volgt de opsomming van diverse eigendommen].

Zo kennen we dus alle kinderen van Adriaen én ook Adriaen's vrouw.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samengevat:

1. De familie Van (H)ulenbrouck was al lang voor de jaren 1500 verankerd in Pittem.
In 1398 wordt Daneel van Ulembrouc vernoemd in Pittem (zie: De Brabandere) (zie hoger: "de bestuurlijke indeling in de tijd van Adriaen Van Hulenbruck").
De oudste vermelding van een Vanhuylenbrouck die Dirk Vanhuylenbrouck gevonden heeft is een d'Ulembrouc in een akte in het Picardisch Pittem in 1386.
In 1398 staan er 5 van Ulembroucs uit Pittem in de poorterslijsten van Kortrijk.
In de vijftiende eeuw heeft Dirk de naam tientallen keren teruggevonden (in Pittem, Egem, Tielt en Ooigem) en in de zestiende eeuw nog veel meer.

2. De familie was rijk met vele eigendommen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be