NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Emerence DENOO


Carolus Debrouwer was schoenmaker in de Nieuwstraat te Torhout, en zijn moeder was een Lanssens, m.a.w. dit is een relatie tussen beide stambomen 'Lanssens' en 'Denoo'! Helaas was het geen geslaagde relatie.

Een eerste feit gebeurde op zaterdag 24 juni 1893. Beide echtgenoten waren toen nog solidair. Samen verschenen ze die dag voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. Ze werden beschuldigd van vrijwillige slagen en verwondingen op een zekere Julie Vanmaele, feiten van maandag 22 mei 1893 in Torhout. Emerence kreeg 26 frank boete en 5 frank 88 ct gerechtskosten, maar met opschorting van straf omwille van een blanco strafblad. Carolus had blijkbaar geen blanco strafblad, daarom kreeg hij 8 dagen gevangenisstraf plus dezelfde 26 frank boete en 5 frank 88 ct gerechtskosten, alles effectief.

Zeven jaar later, in het jaar 1900, verliet Emerence haar man en haar drie nog levende kinderen. Zonder zich officieel uit te schrijven trok ze naar Roubaix.
Dat ze haar kinderen achterliet bij haar man kwam haar duur te staan. Bij het doorlopen van de gevangenisregisters van Brugge vinden we Emerence die op vrijdag 13° juli 1900 door de correctionele rechtbank veroordeeld werd tot niet minder dan één jaar gevangenisstraf voor 'abandon d'enfant'. Op basis van een internationaal aanhoudingsbevel werd ze eerst op 12 april 1900 gearresteerd in Roubaix, en daar opgesloten in de 'amigo' (gevangeniscel van de gemeente). Daarna bleef ze opgesloten in Lille van 13 april tot 7 mei 1900. Op 7 mei werd ze uitgeleverd aan België en bleef 1 nacht in de 'amigo' van Moeskroen. Op 8 mei ging ze in de gevangenis van Kortrijk en vandaar op 9 mei naar Brugge, waar ze dus op 13.07.1900 veroordeeld werd. In het gevangenisdossier vinden we haar persoonsbeschrijving: groot 1m60, bruin haar en wenkbrauwen, laag voorhoofd, bruine ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, ovaal gezicht, gezonde huidskleur en normale corpulentie.

Op 25 januari 1901 werd ze vervroegd in vrijheid gesteld. Op 7 mei 1901 werd ze in Torhout uitgeschreven uit de bevolkingsregisters, met als bestemming Klemskerke en daarna Oostende. Op basis van deze feiten werd in 1901 de echtscheiding uitgesproken, in die tijd een zeer uitzonderlijke gebeurtenis.

In 1903 woonde Emerence in de Romestraat 93, en in 1905 in de Kaïrostraat 80 te Oostende waar ze een visserscafé openhield. In die periode kreeg ze als ongehuwde-gescheiden moeder nog drie kinderen. De manier waarop ze aan de kost kwam zal dus wel niet onbesproken geweest zijn. In de akten van Oostende werd haar naam systematisch geschreven als 'De Noo'. Daarom kregen deze 3 kinderen officieel hun familienaam gesplitst in twee woorden.

In 1905 spande Emerence een proces in, dat ze won, tegen Mathilde Masschaele en Emile Maeckelberghe voor het achterhouden van goederen (REA burgerlijke zaken, doos 285, blz. 93, vonnis 4506). Op 20.10.1905 werd ze door de correctionele rechtbank in Brugge vrijgesproken voor heling van 6 flessen likeur (REA correctioneel, doos 28). Uit een vonnis van de politierechter te Torhout weten we dat ze in 1912 opnieuw herbergierster was in haar geboortedorp Ruddervoorde (ze kreeg 5 frank boete omdat er in haar café gedanst werd zonder toelating). Daarna was ze tot haar overlijden herbergierster in de Godshuizenstraat 15 te Oostende, samen met haar zuster Romania.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Carolus Debrouwer était cordonnier dans la Nieuwstraat à Torhout, et sa mère était une Lanssens, en d'autres termes, c'est une relation entre les deux arbres généalogiques "Lanssens" et "Denoo" !!!

On retrouve un premier élément judiciaire le samedi 24 juin 1893 alors que les deux époux étaient encore solidaires. Ensemble, ils ont comparu ce jour-là devant le tribunal de première instance de Bruges. Ils furent inculpés d'agression volontaire et de coups et blessures sur une certaine Julie Vanmaele, délits du lundi 22 mai 1893 à Torhout. Emerence a été condamnée à une amende de 26 francs et 5 francs 88 centimes de frais de justice mais avec sursis en raison d'un casier judiciaire vierge et sans antécédent. Ce qui n'était pas le cas de Carolus qui a donc été condamné sans sursis à 8 jours de prison et à la même amende de 26 francs et 5 francs 88 centimes de frais de justice.

Sept ans plus tard, en 1900, Emerence quitta son mari et ses trois enfants vivants. Sans se désinscrire officiellement, elle s'installa à Roubaix. Laisser ses enfants avec son mari lui a coûté cher. En parcourant les registres des prisons de Bruges, on retrouve des traces d'Emerence qui en date du vendredi 13 juillet 1900 a été condamnée par le tribunal correctionnel à pas moins d'un an de prison pour "abandon d'enfant". Sur la base d'un mandat d'arrêt international, elle a été arrêtée pour la première fois à Roubaix le 12 avril 1900 et est incarcérée dans l'"amigo" (cellule de la prison communautaire). Après cela, elle est restée incarcérée à Lille du 13 avril au 7 mai 1900. Date à laquelle elle a été extradée vers la Belgique et est restée 1 nuit dans l'amigo de Mouscron. Le 8 mai, elle est transférée à la prison de Courtrai puis le 9 mai à Bruges, où elle a été condamnée le 13 juillet 1900. Dans le dossier de la prison, nous trouvons sa description personnelle: 1,60 m de haut, cheveux et sourcils bruns, front bas, yeux bruns, nez et bouche moyens, menton rond, visage ovale, peau saine et corps normal.

Elle a été libérée tôt le 25 janvier 1901. Le 7 mai 1901, elle est radiée des registres de population de Torhout, à destination de Klemskerke puis d'Ostende. Sur la base de ces faits, le divorce fut prononcé en 1901, événement très exceptionnel à l'époque.

En 1903, Emerence vécut au 93 Romestraat, et en 1905 au 80 Kaïrostraat à Ostende, où elle ouvrit un café de pêcheurs. Pendant cette période, elle eut trois autres enfants en tant que mère célibataire et divorcée. Dans les actes d'Ostende, son nom était systématiquement écrit comme "De Noo". Ce pourquoi ces 3 enfants ont officiellement fait scinder leur nom de famille en deux mots.
On sait par un jugement du juge de police de Torhout qu'en 1912, elle était à nouveau aubergiste dans son village natal de Ruddervoorde (elle écopa d'une amende de 5 francs pour avoir dansé sans autorisation dans son café). Jusqu'à sa mort, elle fut aubergiste au 15 Godshuizenstraat à Ostende avec sa soeur Romania.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be