NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Judocus LANSENS


Bij het overlijden van stamvader Judocus (Joos) werd er door het Brugse Vrije een Staat van Goed opgemaakt. Normaal moeten we hierin een schat aan informatie vinden over de afkomst, maar helaas: Judocus' ouders worden niet vermeld. Er is zelfs plaats opengelaten voor hun beide namen, maar er staan puntjes. Judocus tweede vrouw Joanna-Clara Wallaert kende dus niet eens de namen van haar schoonouders! Die vreemde vaststelling doet vragen rijzen: had Judocus na een ruzie gebroken met zijn familie?

Om de afkomst van Judocus te vinden, berkenen we eerst zijn geboortejaar uit de opgegeven leeftijd van 44 jaar bij zijn overlijden in 1738, dus geboren ca. 1694. De ervaring leert dat hierop een ruime marge mag genomen worden, zeker wanneer de overledene uit een andere parochie afstamt. In onze databank is er één en slechts één Judocus die aan de criteria voldoet. Hij is geboren op 27.11.1687 in Torhout, als 8° kind van Petrus en Catharina Verschuere. In 2017, twintig jaar na mijn eerste opzoekingen, werd in het kader van een studie van de KU-Leuven, een grote DNA-test georganiseerd, waaraan 14 Lans(s)en(s) deelgenomen hebben. Onmiddellijk was 20 jaar twijfel weggenomen: Judocus en al zijn afstammelingen 'Lanssen' en 'Lansens' (o.m. uit Koekelare) hebben dezelfde DNA als ikzelf en dus is Judocus effectief afkomstig van mijn eigen stam Torhout.

We vonden in Oudenburg de geboorte van een Brigitta Vanhove op 24.03.1703, en ook een op 28.03.1704. Nazicht van de registers toont dat het beiden kinderen zijn van dezelfde ouders, m.a.w. de eerstgeboren Brigitta is overleden nog vóór ze 1 jaar oud werd (dit overlijden werd niet geregistreerd). Dat betekent dat het de andere Brigitta is, die huwde met Judocus Lanssens, en dit op nauwelijks 13,5-jarige leeftijd! Eventuele twijfel wordt weggenomen door de naam van haar huwelijksgetuige: Jacobus De Grau, wellicht broer van Brigitta's moeder, Petronella De Grau.
Volgens het kerkelijk recht is deze jonge huwelijksleeftijd niet onmogelijk, maar het is toch zeer uitzonderlijk. Opvallend is bovendien dat het eerste kind pas geboren wordt na 5 jaar huwelijk. De reden was dus niet dat Brigitta zwanger zou geweest zijn. Het lijkt wel een soort uithuwelijking op jonge leeftijd.
Brigitta is overleden vier maanden na de geboorte van haar tweede kind. Ze was nauwelijks 24 jaar oud.

Joos zocht zijn tweede vrouw Joanna in Koekelare, maar ze bleven wonen in Oudenburg. De pastoor van Koekelare schreef hun huwelijkscontract. Joos overleed 8 jaar later op 44 jaar. Zoals gezegd werd er een Staat van Goed opgemaakt voor de verdeling van zijn bezittingen. Joos wordt 'Lanssen' genoemd maar op de omslag staat er toch 'Lanssens'. We lezen dat er uit het eerste huwelijk geen overlevende kinderen waren. De 3 kinderen uit het tweede huwelijk waren minderjarig (< 25 jaar) en kregen 2 voogden toegewezen. Joanna's broer werd voogd materneel (= van moederszijde). De voogd paterneel werd een zekere Jacob Van Aelst. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat die geen familie is van Joos, omdat Joanna geen enkel mannelijk familielid van haar overleden man kent: "midts zij van geene mannelijke vrienden vande sijde vanden overleden en is weetende".
Joos had het ver geschopt want de nalatenschap bevatte twee "huysen met erve ende edificien". Hier krijgen we ook het beroep van Joos. In het eerste huis bevindt zich een "werckwinckel met een backceucken": hij was dus bakker.

Weduwe Joanna verhuisde met de 4 kinderen naar Koekelare, naar alle waarschijnlijkheid bij haar moeder, eveneens weduwe. Daar gebeurde op 19 oktober 1746 een drama. Nergens staat genoteerd wat er op die woensdag precies gebeurd is, maar op vrijdag 21 oktober vond er in Koekelare een dubbele begrafenis plaats. Joanna-Clara Wallaert en haar jongste zoon Josephus - 9 jaar oud - werden samen begraven met de duurste dienst (1° klasse). De pastoor schrijft droogweg dat Joanna overleden is de 19° om 3 uur 's morgens en dat Josephus overleden is dezelfde dag om 6 uur 's avonds ... wellicht een besmettelijke ziekte.

De enige overblijvende zoon, Alexander, werd in Koekelare de stichter van een uitgebreide stam van de familie Lans(s)ens.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be