NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Mary Theresia LANSEN


Desiré was al weduwnaar uit een eerste huwelijk met Amelia Deruyttere (°Heule 12.07.1819 xWevelgem 15.09.1847 +Menen 26.02.1850), en uit een tweede huwelijk met Apolonia Dirickx (°Otegem 26.09.1826 xWevelgem 17.08.1853 +Wevelgem 12.10.1862). Bij deze laatste had hij 2 kinderen, nl Cyrille Provost (°Wevelgem 29.05.1852) en Henri Provost (°Wevelgem 17.06.1855).

Zijn derde vrouw Mary Lansens was 19 jaar jonger dan hem. Zij was 36, en zoals het soms gaat in dergelijke gevallen, had zij een geheime liefdesrelatie met Henri-Albert Deruddere, een 45 jarige zwingelaar, geboren op 21.05.1831 in Geluwe, weduwnaar met 3 kinderen, haar buurman in Wevelgem. In de Thouroutenaar van 01.07.1876 las collega-onderzoeker Jef Heus dat 'Maria Lanssens' «dinsdag van het gevang van Kortrijk naar dit van Brugge overgebracht was om voor de assisen te verschijnen», beschuldigd van ... kindermoord!

In het rijksarchief werd het ganse assisenbundel bewaard.
In de akte van beschuldiging wordt beweerd dat Mary "echtschendende betrekkingen" had met haar buurman Henri Deruddere, die dageljks langskwam, en die zij kon laten komen door te kloppen op de gemeenschappelijke muur tussen haar slaapkamer en zijn zwingelkot. Toen zij zwanger werd van hem, gaf hij haar eerst 7 maanden lang een mengsel van zavelkruid, koffie en brandewijn om de vrucht te doen afkomen. Toen dit niet lukte zegde hij dat hij het kind van kant zou maken: er was dus voorbedachtheid. Toen de weeën kwamen op donderdag 23 maart 1876, terwijl Désiré Provoost gaan werken was, deed Henri Deruddere de bevalling, stak een prop stro in de mond van het kind zodat het stikte, en ging het begraven in het geitenkot. Daar werd het gevonden, nadat het parket een onderzoek instelde, op basis van geruchten die de ronde deden.

Beiden werden beschuldigd van moord, en tegen Henri Deruddere pleitte ook dat hij vroeger al eens veroordeeld werd tot 6 maanden voor diefstal, en tot 14 dagen wegens vrijwillige slagen.
Op dinsdag 25 juli 1876 kreeg de jury in Brugge 5 vragen voorgeschoteld.
Door een 'Neen' op de tweede vraag werd Mary Lansen vrijgesproken, maar na een 'Ja' op de vierde en de vijfde vraag werd Henri Deruddere veroordeeld tot levenslang voor moord met voorbedachten rade.

In de 'Gazette van Brugge' van zaterdag 29.07.1876, onder de titel: «Rechterlijke Kronijk - Assisenhof van West-Vlaenderen - Zittingen van 24 en 25 juli» lezen we het verloop van het proces (integrale tekst):
« Ter dezer zittingen zyn verschenen: 1° Maria Lanssens, echtgenoote van Desiré Provoost, huishoudster, geboren te Cortemarck, oud 30 jaren, en 2° Hendrik-Albert De Rudder, oud 45 jaren, zwingelaer, geboren te Gheluwe, beide wonende te Wevelghem, beschuldigd, de eerste van in laetstgenoemde gemeente, op 23 maert 1876, met voornemen van de dood toe te brengen en met voorbedachtheid eenen vrywilligen moord te hebben begaen op haar wettig kind, op den oogenblik zyner geboorte of korts daerna; den tweede van regtstreeks medegewerkt te hebben tot het voltrekken dezer misdaed.
Vrouw Provoost houdt staen dat haer kind haer vol leven door haren verliefde werd ontnomen: hy droeg het weg en ging het levende begraven in het geiten kot dat achter aen zyn huis stond. Deze laetste omstandigheid had zy uit den mond zelve van De Rudder gehoord, en zy voegde erby dat hy om het gat te delven, zich had bediend van eene spade die hy had mede genomen uit hare keuken.
Het lyk werd in de aangeduide plaets gevonden. De Rudder loog al de beschuldigingen af welke hem vrouw Provoost ten laste legde. De getuigen komen allen min of meer de verklaringen dezer laetste staven.
Mr Geûens was belast met de verdediging van vrouw Provoost en Mr Van der Hofstadt met deze van den beschuldigde Deruddere. M. de substituet de Gammond bekleedde den zetel van het openbaer ministerie.
Vrouw Provoost is vrygesproken geworden en De Rudder veroordeeld tot eeuwigdurenden dwangarbeid.» Henri Deruddere is nog tevergeefs in Cassatie gegaan.

Vóór deze gruwelijke gebeurtenis hadden Désiré en Mary samen twee kinderen, één in 1865 en één in 1868. In 1876 gebeurde de kindermoord en dan hadden ze in 1882 toch nog een derde kind. Op 06.12.1882 is het ganse gezin verhuisd naar Menen. Op 07.01.1888 kwamen ze terug naar Wevelgem, en brachten een vierde kind mee, geboren te Menen in 1887, wanneer Désiré al 66 jaar oud was. In de bevolkingsboeken van 1891-1900 te Wevelgem wordt het gezin onverwachts niet meer vermeld.

Via mail van Joelle Armand ontvingen we kopie van de overlijdensakte van Mary uit 1910. Zij overleed in Halluin, terwijl haar man Desire (formeel waren ze niet gescheiden) 88 jaar oud was en in Menen woonde.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be