NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria 'Sylvia' LAMSENS


Na het overlijden van Charles verhuisde Sylvia met haar kinderen naar Antwerpen, waar ze een taverne openhielden vakbij de hippodroom (thans afgebroken), in de buurt van het Museum van Schone Kunsten. In 1923 woonde Sylvia in Kapellen. Ze hadden 4 kinderen, waaronder een dochtertje Maria-Magdalena Seurinck, geboren op 02 09 1895 te Hooglede en overleden op 17.12.1895 te Hooglede, 106 dagen oud.
Hierna volgen in omgekeerde chronologie de voorouders van Charles Seurinck (bron: aantekeningen van auteur Raf Vandenbussche, die ons bezorgd werden door Ivo De Buysscher. Ook te raadplegen op Geneanet bij Jürgen Vandenbussche: http://gw.geneanet.org/jeevdb?p=carolus+ludovicus&n=seurinck).

1024 Amant ZUERYNCK, geboren ca. 1523, overleden voor 1568. Wij vernemen voor het eerst iets over Amand via de stadsrekeningen in het oud archief van Roeselare. Amand moest namelijk "yssuwe" betalen daar hij gerechtigd was in een erfdeel,komende van het sterfhuis van ene Pieter Neerinck,die poorter was te Roeselare. De stadsrekening van het dienstjaar 1544 1545 luidt als volgt:
"Ontfaen van Gillis Van Poucke ende Amant Suerinck over dyssywe, van dat zy deelden int sterfhuus van Pietere Neerinck: 6 Pond."
(S.A.R. Stadsrekening 1544 1545 inv. 195 zantingen 21)

Verder vernemen wij dat in het "Registre ende Halmbouck van allen sterfhuusen gheleghen binnen Rousselaere 1561 1580" waar rond 1568 te Roeselare een staat van goed werd opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van Marie Herremans, die de huisvrouw was van Jan Deechbroot. In deze akte lezen wij i.v.m.onroerende goederen die te Hooglede gelegen waren:
"... eene behuusde plecke ende hofstede van erven daer Willem Vandepitte wuenachtich es, ligghende noort vande kercke, wel verstaende dat de weesen van Jan Vandekerckhove ende de weesen van dancel Heldercop ende de kynderen Amant Zuerynck hebben elck van hemlieden huerlieden deel inde husinghen ende erfve binnen den hoven volghende huerlieden cavelbrieven, belast dese voornomde plecke met VIII Scellinghen Paresyse jaerlicx rente an Sint Amant ende tsheeren lantschult."
(S.A.R. Registre ende Halmbouck van allen sterfhuusen gheleghen binnen Rousselaere 1561 1580 Inv 880 I Zantingen 34).


Kind:
1. m Pieter ZEURINCK, geboren circa 1555 (zie 512 op blz. ).

Generatie II

512 Pieter ZEURINCK, geboren circa 1555, overleden na 6 1641. Pieter Zeurinck was curator (1598) en woonde eerst te Roeselare en later te Hooglede.

In de wezerijakte, die werd opgemaakt op 5 3 1574 naar aanleiding van het overlijden van Michiel Verstrate voor de dienstdoende schepenen van de Stad Roeselare, vernemen wij dat Pieter Zeurinck gehuwd was met een van de dochters van Michiel Verstrate, namelijk "Maighin". In de randnotities van voormelde akte vernemen wij verder dat hij op 11 11 1576 volgende aankoop liet noteren:
"Den XXVIIen Novembris LXXVI heeft Pietere Zuerinck als ghetraut hebbende Maighin, eene vande weesen, ghecoht alle de cause ende actie hem competerende inde behuusde plecke van erfven staende en ligghende inde Prochie van Hoochlede onder diversche Heerlicheden. Ende dat voor de somme van XX Pond X Schellinghen te betalene tdeen derde ghereet, tIIe derde te Meye, ende tlaetste derde tsinte Martinsmesse daernaer, alle verhoochde renten payement doende. Den vercoopere heeft belooft zynen coopere in erfven te doene binnen IX jaeren, emmers als den coopere believen zal, al tsynen coste alleene al, ter goeder trauwe, zonder fraude ofte arghelist."
Zijn vrouw "Maighin" had namelijk bij het overlijden van haar vader Michiel Verstrate samen met haar broers en zusters (te weten Jooskin, Hanthin, Copkin, Synthin) verschillende onroerende goederen geerfd te Hooglede waaronder een deel van de hierboven vermelde "behuusde plecke".
Uit hetgeen wij in voormelde akte vernemen, vermoeden wij dat Pieter naar Hooglede verhuisd is tussen 1578 en 1585.
(S.A.R. Weesebouck II (1562 1577) Inv 889 F° 15 R°)

In de Stadsrekening van het dienstjaar 1576 1577 onder de rubriek "Ontfanck van Pachten van stede Goedynghen" vinden wij Pieter vermeld als volgt:
"..ontfaen van Pieter Suerynck vande leder, was, yser assyse: XLI Pond XII Scellynghen".
(S.A.R. De Stadsrekeningen 1576 1577 Inv. 221 Zantingen 28).

En bij de opname te Roeselare van de "5de Penning" in het jaar 1577 pachtte Pieter nog een huis aan Joosyne, de weduwe van Michiel Feeman. Deze inschrijving luidt als volgt:
"Pieter Suerynck huert jeghens Joosyn, de weduwe Michiel Feeman, een huus voor XXXIX Ponde Parisis, compt den Xsten pennynck".

Op 15 10 1595 lezen wij in het "register van Dinghedaghen van Rouslaerambacht voor de periode 1593 1597" over Pieter o.a. het volgende:
"Te Goede ghedaen: Thomaes Willaert over Jossyne, filia Meggherin Koucke, zyne huusvrauwe, ende ontslouch heere ende wet, als uppervoochden. Ende belast Michiel Willaert met Pieter Zuerinck voocheden vande voorschreven Jossyne, den voornomden Thomaes te doene rekeninghe bewys ende relique binnen zes weken date deser upde daertoe staende, actum voor scepen vanden Ambachte, XVen Octobris 95".

Het werkwoord "dinghen" betekent o.m. "rechtszitting houden". Een dinghedach is dus een gerechtsdag of pleitdag. De meest uiteenlopeende gerechtzaken werden op de rol geplaatst door de baljuw, doch het waren de "scepenen" die recht spraken.

(S.A.R. register van Dinghedaghen van Rouslaerambacht (1593 1597) Inv 1170 blz. 618 V° Zantingen 88).

Blijkbaar was Pieter Zeurinck te Hooglede al een stuk de maatschappelijke ladder opgeklommen want rond januari 1598 trad hij te Roeselare op als "...curator bonorum by Bailliu ende Scepenen van Hoochledeambacht, gheconstitueert tot administreren ende reeden vanden becommerden sterfhuuze van Willem Vande Pitte, overleden laet ende support der zelver Heerlichede".
Die Willem Vande Pitte had te Roeselare bij zijn overlijden een huis dat door Pieter Zeurinck openbaar te koop werd gesteld en waarvan "den eersten instel" plaats zou vinden "..up dysendaghe eerstcommende, wezende den XIIIen deser maendt van Januari XCVIII (13 1 1598)".
(S.A.R. De Wettelicke Passeeringhen Stad Roeselare (1590 1599), Inv 675 blz. 180 R° Zantingen 67).

Volgende dokumenten gevonden in het Oud Stadsarchief van Roeselare doen ons er toe besluiten dat Pieter Zeurinck, vooraleer hij zich te Hooglede vestigde, moet gewoond hebben onder de Heerlijkheid van Roeselare Ambacht. Wij zien hem nochtans nergens als poorter ingeschreven.
Pieter had inderdaad gronden liggen te Roeselare. Zo vernemen wij in de akte "gepasseerd" op 30 1 1607 voor de schepenen van Roeselare Ambacht het volgende: "Pieter Zuerinck ende Pieter Casteleyn hebben verlaecht vanden goede hier naer volghende, te wetene: "Pieter Zuerinck gheeft anden voornomden Casteleyn twee lynen ende XXXVI roen lants, ligghende noort uut Rouslare, onder Rouslaereambacht, in een stick lants ghenaempt: thooghste stick, ende den zelven Casteleyn gheeft den voornomden Zuerinck daervooren in wederlaghe alle zin cause ende acxtie, hem toecommende ter cause van zynen wyfve in het sterfhuus van Joos van Roosebeke ende zn kindren, binnen der prochie van Hooghelede, onder Rouslaereambacht..., aldus den voorseyden Zuerinck onterft ende den voornomden Casteleyn present ende accepterende gheerft, onder tvoorscreven Ambacht, upden XXXen January 1607..."
(S.A.R. De Wettelicke Passeeringhen van Rousselaerambacht (1602 1608) Inv 1174 (II) blz. 618 V° Zantingen 88).

En op 26 6 1612 verkocht Pieter: "..an Christiaen Veranneman twee partien van erfven, gheleghen binnen der Prochie van Rouslare onder Rouslaerambacht, achtervolghende zynen cavele danof zynde, te weten een sticxken lants, streckende zuut ende noort. Ende es de noorthelft vanden sticke ende ghenaempt: Neil (?) Veracx stick van oosten het Beverstraetkin..."
Verder werd verkocht "... een partieken lant commende met zuuthende upt Bever straetkin, ... ende Adriaen De Kock moet een drevekin daerover hebben met zyn koyen zoo langhe als hy leeft."

Deze "erfven" werden verkocht voor "... de somme van neghen Ponden Grooten Vlaems ende noch een paer kousen voor svercoopers huusvrauwe, weert III pont parisis, zuver ende ghereet ghelt ten erfdaghe."
En dat het wel degelijk om onze Pieter gaat lazen wij op het einde van deze akte: "... aldus den voorscreven Pieter Zuerinck met Jossyne filia Clays Willaert, zyne huusvrauwe vande voorscreven partien onterft, ... desen 26 Juny 1612.
( S.A.R. De Wettelicke Passeeringhen van Rousselaereambacht (1612 1613), Inv. 1174 (II) blz. 707 Zantingen 91)

En wat later op 7 9 1612 werd volgende akte ingeschreven waarbij wij lazen dat " ... Pieter Zuerinck ende Pieter Casteleyn te zamen hebben ghemaect een erfvelyck laghe, den zelven Casteleyn gheeft anden voorseyden Zuerinck twee lynen lants, ligghende binnen der Prochie van Hooghelede, onder Hoogheleambacht. Ende Pieter Zuerynck gheeft anden voorschreven Casteleyn de helft van ontrent vyf lynen lants, ligghende onverscheen ende onverdeelt met Dannel Van Haverbeke, binnen der Prochie van Rouslare onder Rouslaerambacht..."
En een van de schepenen die deze laatste akte "passeerde" was Clays Willaert, waarschijnlijk de vader van Jossyne Willaert.
(S.A.R. De Wettelicke Passeeringhen van Rousselaerambacht (1612 1613), Inv. 1174 (II) blz. 707 V° Zantingen 91)

De Volkstelling gehouden te Hooglede 1615 1616 " ... volgende d'ordonnanties van haere Serenisimme Hoogheden vande 30 van Meije 1615 omme te ghenieten vande redemptie van 't molage". deze telling geeft ons volgende gezinstoestand op:

Ghediminueert Pieter Zeurijnck ende Joossijne Willaerts
Joossijncken haere zijn huusvr:hebben kijnderen Joossijncken
dochtere;hier ende Piercken; mitse cnaepen Chaerles
vooren ghehuwet Jacobs, ende Maerten den Schaepheerdere.
met Gillis Verreijcke.Gehuwd voor de kerk (1) met Mayghin VERSTRATE, geboren ca. 1555, dochter van Michiel VERSTRATE en Janethin LERCKEN.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1589 met Chrystinne PAUWELS, geboren ca. 1555, overleden ca. 10 1595.
Gehuwd voor de kerk (3) circa 1590 met Joossijne WILLAERT (zie 513 op blz. ).
Uit het derde huwelijk:
1. m Michiel, geboren circa 1590 te Hooglede (zie 256 op blz. ).
2. v Maria, geboren ca. 1592.
3. m Pieter (Piercken), geboren circa 1593 te Hooglede, overleden 9 1668 te Hooglede, begraven op 08 09 1668 te Hooglede. Pieter Zeurinck was in 1663 "Régisseur Juré" te Hooglede.
Ondertrouwd op 22 06 1623 te Hooglede, gehuwd voor de kerk op 25 07 1623 te Hooglede met Mayken ANGILLIS, geboren ca. 1603, overleden 1 1671 te Hooglede, begraven op 13 01 1671 te Hooglede, dochter van Rogier ANGILLIS en Joanna Van MIDDELEM.
4. v Tanneken (Anna), geboren circa 1596, overleden op 05 01 1669 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk op 30 09 1625 te Hooglede (getuige(n): Jan van Middelem en Marijn Versavele) met Rougier VERAECX, geboren ca. 1594, overleden op 25 02 1666 te Hooglede.
5. v Joossyncken (Judoca), geboren circa 1598, begraven op 25 11 1670 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16 03 1616 te Hooglede ? Echtgenoot is Gillis (Egidius) VEREECKE, geboren circa 1579, begraven op 19 10 1645 te Hooglede, zoon van Pieter VEREECKE en Lowyse BREEMERSCH.
Ondertrouwd (2) op 24 07 1649 te Hooglede, gehuwd voor de kerk op 08 08 1649 te Hooglede met Petrus HACKE, geboren ca. 1590, begraven op 20 03 1662 te Hooglede.
6. m Joannes, geboren circa 1598. Schout ?
Gehuwd voor de kerk te Hooglede ? Echtgenote is Elisabeth WILLAERT, geboren circa 1615, overleden op 20 04 1666 te Hooglede.
7. v Jacquemintien (Judoca), gedoopt op 02 03 1608 te Hooglede, overleden op 02 07 1681 te Hooglede op 73 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) met Louis Van MASSENHOVE, geboren ca. 1608.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1634 met Matheus De MEY, landmeter, geboren circa 1610, overleden op 11 07 1680 te Hooglede. Matheus De Mey:
Gezworen landmeter van Oost Ieper Ambacht
Maakte het eerste "Landboek van de gemeente" (1650).
Hij was gezworen regeerder in 1670.

Oost Ieper Ambacht bevatte de stad Roeselare en zes dorpen: Hooglede,Ledeghem, Nieuwkerke, Oekene, Rumbeke en Staden en twee enklaven (ingesloten gronden) 't Laatschip van Ieper Ambacht onder Gits en 't Land van Rolleghem onder Moorseele en Ledeghem (Sanderus II blz.216).

cfr. Geschiedkundige aantekeningen over Hooglede door D. De laey.


Mey (de): Oude familie afkomstig van Eecke (Noord Frankrijk), sedert het begin van de XVII de eeuw woonachtig te Hooglede en waarvan een familietak sedert 1763 naar Ieper gaat wonen.

Albert Maximiliaan de Mey:
Notaris, schatter en verdeler van onroerend goed, administratief griffier te Hooglede voor 1718

Pierre Jacques de Mey:
Hoofdbaljuw van de parochie en het graafschap van Rumbeke en landmeter te Hooglede, gezworen verdeler in 1775.

Pierre de Mey:
Wethouder (Schepen) van de zaal en kasselrij van Ieper in 1764.

Henri de Mey:
Licentiaat in de rechten, wethouder van dezelfde jurisdictie in 1780, enz.,.
8. m Steven, gedoopt op 22 09 1612 te Hooglede, overleden op 24 04 1665 te Roeselare op 52 jarige leeftijd. Zijn stoffelijk overschot werd bij dit van zijn vrouw ten ruste gelegd. Zijn Staat van Goed werd gemaakt op 23 maart 1666.
cfr.SAR Roeselare deel 4 blz.324.
Hij werd poorter van Roeselare op 7 mei 1636.
Ondertrouwd op 19 04 1636 te Roeselare, gehuwd voor de kerk op 23 jarige leeftijd op 05 05 1636 te Roeselare (getuige(n): Matheus De Mey en Petrus Zeurinck) met Petronilla DEGANDT, overleden op 16 12 1658 te Roeselare. Ze werd begraven in de kerk "in choro B.M.V.". De hofstede De Duive, die duidelijk uitgelijnd staat op een geschilderde kaart door de Bersaques gemaakt in 1635 bleef eigendom van Prijnken De Gandt die op 19 april 1636 trouwde met Steven Seurinck.
De zesde kavel die gelaten werd aan Prijnken, jongste dochter van Pieter, beslaat "de hofstede ghenaempt De Duve met de landen ende meersch daermede gaende..." d.i. het sterfhuis van Pieter De gandt, verder als volgt beschreven: "de hofstede ghenaempt De Duijve becleet met een wuenhuus schuere ende coystal daer den overleden wtghestorfven es staende ende ligghende ande oostsyde vaénde noortstrate bynnen deser stede van Rousselaere by den paelsteen, paelt van noorden ende oosten tnaervolghende lant van suyden tlant de Wwe ende hoyrs Jan Vande Bussche, groot ontrent vier lijnnen". Dochter van Pieter DEGANDT en Tanneken MULE.
9. m Rougier.
513 Joossijne WILLAERT, geboren circa 1570, overleden ca. 12 1650 te Hooglede, begraven op 14 12 1650 te Hooglede. Judoca, die bij haar overlijden reeds weduwe was, werd na een rouwdienst van 9de klasse in de St.Amanduskerk van Hooglede, begraven op het kerkhof aldaar.
"14 Decembris sepulta est Judoca Willaerts vidua Petri Zeurinck cum exequys 9 lectionem." (PR van Hooglede).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder 512 op blz. ).

Generatie III

256 Michiel ZEURINCK, geboren circa 1590 te Hooglede, begraven op 23 02 1645 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1614 met Mayken MAES (zie 257 op blz. ).
Gehuwd voor de kerk (2) te Oekene (getuige(n): Matheus De Mey en Joost Lust) met Tanneken ROELENS, geboren ca. 1611.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Pieter, geboren op 22 05 1615 te Hooglede.
2. v Jossinne (Judoca), geboren op 14 05 1617 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk op 19 jarige leeftijd te Hooglede ? Echtgenoot is Jacobus De BUSSCHERE.
3. m Lonnis, geboren op 07 05 1619 te Hooglede.
4. m Judocus (Joos), geboren op 21 03 1621 te Hooglede (zie 128 op blz. ).
5. m Jan, geboren op 06 07 1623 te Hooglede, overleden op 06 04 1687 te Kortemark op 63 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30 jarige leeftijd op 07 06 1654 te Hooglede met Thomasijne Van THORNOUT(THOUROUDT), overleden op 24 01 1691 te Kortemark, dochter van Joos Van THORNOUT en Jacquemijnken NEESE.
6. v Mayken, geboren op 23 04 1626 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk te Hooglede met Joannes LOKERE.
7. v Anna, geboren op 13 06 1630 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk op 20 jarige leeftijd te Hooglede met Joannes DRIEPONT.
257 Mayken MAES, geboren circa 1585, begraven op 12 04 1634 te Hooglede.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder 256 op blz. ).

Generatie IV

128 Judocus (Joos) ZEURINCK, geboren op 21 03 1621 te Hooglede, overleden op 27 10 1694 te Hooglede op 73 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1644 met
129 Jacoba DECOCK, overleden op 17 04 1673 te Hooglede.
Uit dit huwelijk:
1. m Petrus, geboren op 25 07 1645 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk op 25 jarige leeftijd te Hooglede (getuige(n): Judocus Zeurinck en Pieter Van Daele) met Joanna VERHULST, geboren ca. 1649 te Hooglede.
2. m Judocus, geboren op 11 09 1648 te Hooglede, overleden op 18 07 1737 te Hooglede op 88 jarige leeftijd.
3. v Judoca, geboren op 15 08 1651 te Hooglede.
Gehuwd met Elonius VEREECKE.
4. m Michiel, geboren op 09 07 1654 te Hooglede.
5. m Thomas, geboren op 03 02 1658 te Hooglede.
6. m Stephanus, geboren op 23 11 1662 te Hooglede, overleden op 15 03 1723 te Hooglede op 60 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk met Catharina VEREECKE, geboren op 21 04 1671 te Hooglede, dochter van Pieter VEREECKE en Catharina BOENS.
7. m Jan Baptiste, geboren op 11 08 1666 te Hooglede (zie 64 op blz. ).

Generatie V

64 Jan Baptiste ZEURINCK, geboren op 11 08 1666 te Hooglede.
Gehuwd voor de kerk met
65 Anna Vanden BULCKE.
Uit dit huwelijk:
1. v Catharina Bernarda SEURYNCK, geboren op 22 12 1697 te Hooglede, overleden op 10 04 1746 te Hooglede op 48 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21 jarige leeftijd op 26 08 1719 te Kortemark met Anselmus SPEECKE, 25 jaar oud, geboren op 21 01 1694 te Kortemark, overleden op 16 03 1748 te Hooglede op 54 jarige leeftijd, zoon van Marijn SPEECKE en Joanna VANTHUYNE.
2. m Joannes Baptiste SEURYNCK, geboren op 15 01 1700 te Hooglede.
Gehuwd met Anna Rosa TANGHE, geboren circa 1703, overleden op 16 05 1763 te Hooglede.
3. m Petrus SEURYNCK, geboren op 20 05 1702 te Hooglede, overleden op 05 04 1761 te Hooglede op 58 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36 jarige leeftijd te Hooglede met Maria Catharina DEWULF, geboren circa 1712 te Hooglede.
4. m Steven SEURYNCK, geboren op 06 09 1704 te Hooglede (zie 32 op blz. ).
5. m Joseph (Joos) SEURYNCK, geboren op 29 12 1706 te Hooglede, overleden op 28 12 1746 te Hooglede op 39 jarige leeftijd. Werd begraven in het St.Quirinuskoor te Hooglede.
6. m Michiel SEURYNCK, geboren op 24 01 1711 te Hooglede, overleden op 26 02 1765 te Staden op 54 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 47 jarige leeftijd te Staden met Rosa Theresia GELDHOF, geboren circa 1732 te Westrozebeke, overleden te Staden, dochter van Mathys GELDHOF en Marie Cathlyne GLORIE.

Generatie VI

32 Steven SEURYNCK, geboren op 06 09 1704 te Hooglede, overleden op 31 01 1780 te Hooglede op 75 jarige leeftijd. Vers op de grafzerk van Steven Seurynck + Hooglede 31 1 1780.

"Het soetste leven self den meesten tijd is SEUR,
't Is eenen schoonen RYNCK van korten slechten deur.
Bidt God dat Hij ons naer dit kranck en SEUR leven
Een leven altijd soet den RYNCK van glorie geven.".
Gehuwd voor de kerk circa 1728 met
33 Anna Maria DEGRENDELE, geboren circa 1706, overleden op 25 06 1760 te Hooglede.
Uit dit huwelijk:
1. v Anna Maria, geboren op 13 12 1729 te Hooglede (getuige(n): Joannes Seurinck en Jacoba Wijngaerts), overleden op 24 08 1806 te Staden op 76 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20 jarige leeftijd op 26 08 1750 te Hooglede met Petrus Jacobus PHLYPPO, 38 jaar oud, geboren op 25 04 1712 te Hooglede, overleden op 29 05 1763 te Staden op 51 jarige leeftijd. Zie " Staten van Goed Graafschap van Carnin en Staden" blz.68 17 6 1765 folio 84 v°. Zoon van Albertus PHLYPO en Cathelijne SEYS.
2. v Maria Theresia, geboren op 07 01 1733 te Hooglede, overleden op 28 11 1808 te Hooglede op 75 jarige leeftijd. Voorouder van Omer_Karel Delaey.
Gehuwd voor de kerk op 22 jarige leeftijd op 15 05 1755 te Hooglede met Joannes Baptiste De LAEY, 31 jaar oud, geboren op 06 04 1724 te Hooglede, overleden op 18 09 1794 te Hooglede op 70 jarige leeftijd. Voorouder van Omer_Karel De Laey. Zoon van Joannes De LAEY en Petronilla Theresia VERHELST.
3. v Maria Anna, geboren op 24 10 1735 te Hooglede, overleden op 03 11 1802 te Hooglede op 67 jarige leeftijd.
4. m Stephanus, geboren op 19 09 1738 te Hooglede (zie 16 op blz. ).
5. m Thomas, geboren op 21 10 1741 te Hooglede, overleden op 31 10 1741 te Hooglede, 10 dagen oud.
6. m Jacobus Michiel, geboren op 21 10 1741 te Hooglede, overleden op 02 11 1741 te Hooglede, 12 dagen oud.
7. m Joannes Jacobus, landbouwer, geboren op 18 02 1743 te Hooglede, overleden op 01 06 1809 te Hooglede op 66 jarige leeftijd.

Generatie VII

16 Stephanus SEURYNCK, geboren op 19 09 1738 te Hooglede, overleden op 26 04 1781 te Gits op 42 jarige leeftijd, begraven op 28 04 1781. Was ontvanger van Oost Ieper Ambacht in 1771 en 1772. In 1779 was hij eigenaar van 5 gemeten 1 linie en 41 roeden land en meersch, waaronder de molen "het Stampcot" (ongetwijfeld de Kalsijdemolen) en had alles samen 9 gemeten en 68 roeden in gebruik. De rest was eigendom van het seminarie van Brugge. In de rekening van 1766 zien wij dat Seurynck een aanvraag doet om het drievoudig recht van issuwe (recht door het plaatselijk bestuur geheven van erfenissen in de plaats, die aan personen daarbuiten toevallen) van zijn eigendommen te bekomen. Het laetschip had destijds aan sieur Willem deys, Leonard Pillaert en Jacob Caeytant een stuk land verkocht, waarop zij een woonhuis, een schuur en een oliewindmolen bouwden. Twee derden van dit land en de molen werden door hen aan Caeytant verkocht, en dit alles werd door Caeytant verder aan Seurynck verkocht. Op 21 mei 1764 werd de zaak gesloten. Volgens de rekening van 1773 zien wij dat Steven Seurynck sedert 1769 in proces lag met het laetschip, bij rekwest van 1 december voor de wethouders van het ambacht van Hooglede, hoofdvierschaar van het laetschip, voor de betaling van 90 pond groten vlaams courant nopens een partij land onder het laetschip. De rubriek gaat de volgende jaren voort, en het gaat om de verkoop van land en de oliewindmolen.
Kreeg Seurynck wellicht om die reden ontslag als ontvanger van Oost Ieper Ambacht ? Op 10 februari 1775 was hij schepen van Ogierlande Gits en wordt
hij gewezen ontvanger van de dis van Gits genoemd. Hij overleed te Gits op 26 april 1781 als echtgenoot van Cecilia Dewilde en werd op 28 april in het Oostelijk koor begraven.

Informatie uit Rollariensia IX 1977.
"Het laetschap van Oost Ieper Ambacht te Gits" door Aubert Tillo Van Biervliet o.s.b.


De Kalsijdemolen (later Biebuyckmolen), een houten windkoorn en oliemolen op teerlingen, die volgens het kadaster van 1829 1830 onder C 584 een oppervlakte van 98 ca. besloeg, stond in een weiland van 9 a. 90 ca. nabij de herberg "Het Land van Belofte" in de hoek die gevormd xordt door de Ieperse en Brugse steenweg, de Koolskampsestraat en de Albrecht Rodenbachdreef. De zekerheid dat de molen van Steven Seurynck hier stond, putten we uit een kaart van 1809, gemaakt door Jacob van de Walle, die berust op het Couthof van Graaf d'Udekem d'Acoz te Proven; de molen beslaat er een oppervlakte van 2 lijnen en 23 roeden.

Informatie uit "De windmolens van Gits" door A.T. van Biervliet o.s.b.

Gehuwd voor de kerk op 28 jarige leeftijd op 31 01 1767 te Hooglede met de 30 jarige
17 Maria Cecilia DEWILDE, geboren op 25 04 1736 te Hooglede, overleden op 05 04 1799 te Gits op 62 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. v Cecilia Florentina, geboren circa 1768, overleden op 19 11 1788 te Gits.
Gehuwd voor de kerk te Gits met Antonius Josephus DOOM, geboren te Hooglede.
2. m Joseph Etienne, geboren op 21 04 1771 te Gits (zie 8 op blz. ).

Generatie VIII

8 Joseph Etienne SEURYNCK, molenaar, olieslager, geboren op 21 04 1771 te Gits. De geboorteakte vermeldt een andere voornaam: ° Gits 21 4 1771 Stephanus_Josephus Seurinck fs. Stephani Seurinck (ex Hooglede) 32 jaar en Cecilia Dewilde (ex Hooglede) 34 jaar Ss. Joseph Dewilde en Anna_Maria Seurinck. Overleden op 17 11 1833 te Gits op 62 jarige leeftijd.
Gehuwd op 35 jarige leeftijd op 19 09 1806 te Gits met de 27 jarige
9 Cecile Prudentienna DEBUSSCHERE, geboren op 05 11 1778 te Hooglede, overleden op 14 11 1827 te Ruddervoorde op 49 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. m Etienne, geboren op 29 08 1806 te Gits.
2. v Cecile, geboren op 28 08 1808 te Gits.
3. v Caroline, geboren op 16 08 1810 te Gits, overleden op 11 09 1824 te Gits op 14 jarige leeftijd.
4. m Joannes Baptiste, molenaarsknecht, geboren op 02 07 1812 te Gits, overleden op 03 09 1876 te Tielt op 64 jarige leeftijd.
Gehuwd op 31 jarige leeftijd op 14 06 1844 te Tielt met Seraphina VYNCKE, 32 jaar oud, naaister, geboren op 16 04 1812 te Ruiselede, overleden op 08 02 1898 te Tielt op 85 jarige leeftijd, dochter van Joannes VYNCKE en Rosalia VANTHUYNE.
5. m Joseph Etienne, geboren op 19 12 1814 te Gits, overleden op 09 06 1815 te Gits, 172 dagen oud.
6. m Amand Joseph, geboren op 05 02 1817 te Gits (zie 4 op blz. ).
7. v Barbe Therese, geboren op 30 06 1819 te Gits, overleden op 31 03 1823 te Gits op 3 jarige leeftijd.
8. m Stephanus SEURINCK, overleden op 10 08 1848 te Zwevezele.
Gehuwd met Nathalie DEVRIEZE, overleden op 29 05 1833 te Lichtervelde, dochter van Joannes Franciscus DEVRIEZE en Catherine SCHEERENS.

Generatie IX

4 Amand Joseph SEURYNCK, molenaarsknecht, koopman in boter, geboren op 05 02 1817 te Gits.
Gehuwd op 32 jarige leeftijd te Gits met de 25 jarige
5 Rosalia Cecilia VANHOORNE, spinster, geboren op 16 04 1823 te Gits.
Uit dit huwelijk:
1. m Désidérius SEURINCK, koopman in boter, geboren op 20 04 1849 te Gits.
Gehuwd op 25 jarige leeftijd met Maria Ludovica LABENS, 21 jaar oud, herbergierster, geboren op 12 02 1853 te Lichtervelde, dochter van Charles LABENS, veldwachter, en Amelia DEBAKKER.
2. m Carolus Ludovicus SEURINCK, geboren op 22 12 1852 te Gits (zie 2 op blz. ).
3. v Silvia SEURINCK, geboren op 16 11 1855 te Gits.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be