NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Theodorus 'Joannes' LANSSENS


Theodorus-'Joannes' ging door het leven als 'Joannes'. Dat leven was kort want hij werd vermoord door Jan De Cerf voor een banaliteit. Zijn moordenaar kreeg de doodstraf.

Eerst geven we het officiële verslag uit het verluydboek van de stad Brugge.
f" 359 De Cerf Jan Joseph fs. Jan Joseph 28 jaar - geboren Ath in Henegouwen - gewezen garde van zijne Majesteit - laatst post gehad hebbende in st. Laureyns.
Misdaad : Op vrijdag 19 dezer is hij in de stad gekomen om enige effecten van menagie te kopen. Om 7 uur 's avonds bevond hij zich op de cour. Daar werd hem gezegd dat hij moest weggaan omdat hij door de drank bevangen was. Hij heeft zich van de cour naar de Ezelpoort begeven langs de vesting. Hij is de Clarastraat ingegaan en heeft daar twee Engelssprekende jongelieden ontmoet. Zonder motief of reden is hij met hen beginnen te disputeren. Onmiddellijk daarna heeft hij Jacobus De Clerck ontmoet. Met die vriend is hij naar de stad getrokken om er nog ergens iets te drinken. Aan de blekerij van Pieter De Ras heeft hij twee vrouwen ontmoet en hen uitgescholden voor hoeren en hij heeft ze met zijn pistool achternagezeten. Declercq is toen naar huis gegaan. De vrouwen hebben kunnen vluchten. Een blekersgast, Joannes Lanssens; vroeg hem waarom hij die vrouwen wilde attaqueren en met zijn pistool achtervolgen. Hij heeft Lanssens een stoot gegeven op de borst waarna dito Lanssens zijn holleblok genomen heeft om zich te verdedigen. Toen heeft De Cerf zijn pistool met een kleine kogel geladen en hem op het hart gesteld van Lanssens en hem afgeschoten waardoor Lanssens dood neerstortte. Daarna is De Cerf teruggekeerd naar de Clarastraat alwaar de militaire wacht hem gevangen genomen heeft op het geroep en het getier van een menigte volk die op straat gekomen was na het horen van het schot. Hij werd afgeleverd aan de burgerlijke wacht aan de Ezelpoort.
Straf : Jan Joseph De Cerf werd veroordeeld om met zijn pistool aan de hals gebonden van de gevangenis naar de vierschaar te komen . Daarna werd hij met de bast aan de hals gehangen aan een schavot tot de dood volgde, Zijn dood lichaam werd naar de 'platse patibulaire' gebracht om daar te blijven hangen ander ter exempel . Hij werd ook veroordeeld in het betalen van de kosten en de mysen van de justitie.

Daarna geven we het verslag over het ceremonieel van zo'n proces achter de schermen (Biekorf Jaargang 45, jaar 2014, blz. 22-26). Héél interessant om te lezen.
Jan de Cerf, tolbeamte te St. Laureins, zocht op 14 Juni 1782, in bedronken toestand, ruzie in de Galgeberg - nu Kalvariebergstraat - en vermoordde er, door een pistoolschot, Jan Lanssens, knecht van de bleekerij 'de bootschap.' Hij werd terstond aangehouden, en werd door den Raad van Financiën afgesteld. Op 23 Juni werd hij 'naer dat den heere schout recht gevraeght hadde' veroordeeld 'om op vrydagh naerkomende (30 Juni) gestraft te worden... met den bast aen den hals totdat de doodt naervolght, hebbende aen synen hals hanghen de selve pistole met de welke hij het criem begaen heeft'(1).
De griffier van de vierschaar moest voor maandag 26 Juni een pater predikheer, als biechtvader bestellen op het gevang en den tresorier generaal verwittigen, 'die zorge moet hebben van alles het gonne tot d'executie noodig is.'
Het was slechts op 26 Juni dat twee schepenen en een pensionaris aan den veroordeelde het doodvonnis lieten kennen. De pensionaris moest hem opbeuren, zooals het gebeurd was op November 1735 en zooals voorgeschreven in het boek 'De grootdaedigheyt van de Brugsche stadts regeeringe door mher Joos de Damhouder... fo 499 et seq.' Den 28 Juni werd in de cipirage camer aan den veroordeelde de akte van beschuldiging voorgelezen, en werden hem zijn boeien afgedaan. Hij vroeg welke doodstraf op hem zou toegepast worden, alsook om kerkelijk begraven te worden.
Op 30 Juni, rond den middag, werd de veroordeelde uit het gevang gehaald en naar de vierschaar geleid. De stoet werd geopend en gesloten door vijf soldaten van de burgerlijke wacht, vóór den veroordeelde stapte pater Tack, die het volk toesprak, De Cerf was gebonden, nevens hem ging zijn biechtvader en achter hem de scherprechter met zijn zoon, die de koord vasthielden waarmede hij gebonden was. Ze waren omringd door vier 'sheeren dienaers' met hunne 'fusicquen ende daer op gestelde bayonetten' en zestien gewapende stadssoldaten. De veroordeelde werd uit de vierschaar naar den Burg geleid, waar hij aan de galg geknoopt werd. Na de uitvoering richtte pater Vervier een toespraak tot het volk. Rond twee uur werd het lijk van de galg afgedaan, op een wagen met stroo gelegd
en met dezelfde gewapende begeleiding naar het galgestuk te Tillegem gevoerd. Achter den wagen reden den schout, zijn eerste officier met de roede van justitie, twee schepenen en den griffier, een messagier van de stad, en drie knechten allen te paard en in groot ornaat. Bij het galgestuk bleef de schout met zijn dienaars op den steenweg staan, terwijl de schepenen en de griffier naar het galgestuk medegingen. Nadat de scherprechter verklaard had dat het vonnis volledig uitgevoerd was, keerden ze naar den schout terug, en vroegen hem 'ofte hy syne voldoeninge in alles gehadt hadde'; op zijn bevestigend antwoord, keerde de stoet in orde terug naar het stadhuis. Aldaar werd in de 'leden camer' door den griffier verslag uitgebracht over de uitvoering en over de verklaring van den schout.
Daarna werd een eetmaal opgediend op het stadhuis: in de groote ledenkamer, voor den schout, den burgemeester, al de schepenen en den griffier; in de kamer van den 'conchiergier', voor de twee predikheeren, den officier van den schout en de twee klerken van de vierschaar; in de groene kamer, voor den scherprechter en zijn zoon, de vier officieren van justicie (sheeren dienaers) en den adjudant van de burgerlijke wacht. De hoofdtafel moest voorgezeten worden door den tresorier generaal van de stad, maar deze had zich doen vervangen door den griffier van de tresorie.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be